HomeDe hooge regeering en het Gemeentebestuur van Amsterdam inzake het Noord-ZeekanaalPagina 11

JPEG (Deze pagina), 706.35 KB

TIFF (Deze pagina), 6.43 MB

PDF (Volledig document), 19.28 MB

· 9
kelijk, >>de eischen van een goed Scheepvaartkanaal, door de
>>Staatscommissie van 8 Februarij 1873 geformuleerd, zijn
>>in hoofdzaak 1° enz., 5° versterking van de havenhoofden
>> door het aanbrengen van golfbrekers of voetbestortin­
>>gen" en verder: >>Amsterdam vordert dus een Kanaal,
>>waarop al de door de Commissie voorgestelde verbete-
i >>ringen zijn aangebragt/’ Dat dus Amsterdam den golf-
breker gevraagd heeft, staat vast. Men had echter kunnen
zeggen dat die golfbreker ten onregte gevorderd is, door-
dien de Raadscommissie, al te getrouw afschrüvende de
conclusiën der Staatscommissie, er niet op gelet heeft,
dat een van deze in het Voorstel der Regering zelf
opgenomen was, en dat derhalve hetgeen Amsterdam als
_ nieuwe voorwaarde aan zijne Subsidie van 3 m.m. verbond,
tot 8 m.m. kon worden terug gebragt.
Dat dit laatste cijfer altans niet uit de lucht gegrepen
is, zooals de meeste Leden van den Gemeenteraad meenen,
blijkt uit de memorie van antwoord betrekkelijk het aan-
hangig wetsontwerp tot bekrachtiging van eene overeen-
komst met de Amsterdamsche Kanaalmaatschappij, waar
de som van 111/2 m.m. gespecificeerd en toegelicht is.
Tegenover die specificatie en toelichting kan de geheel
ongemotiveerde raming der Raadscommissie ad hoc van
al die voorwaarden op 1 millioen te zamen, waarop zich
in de zitting van 2 December haar Voorzitter de Burge-
r meester beriep, (Gemeenteblad Afd. 11, blz. 805), niet
veel gewigt in de schaal leggen. En had het Gemeente-
bestuur zelf eenig vertrouwen in die raming, een afdoend
middel om daarvan te doen blijken lag voor de hand,
. en zou bestaan in eene bereidverklaring om tegen kor-
ting van 1/3 op de subsidie van 3 m.m. de kosten van
alle züne vorderingen voor eigen rekening te nemen.
p Dat zoodanig aanbod bij Staat en Maatschappij een gu11-
stig onthaal zou vinden acht ik boven twijfel verheven.
l
1
|. .
I
l