HomeDe hooge regeering en het Gemeentebestuur van Amsterdam inzake het Noord-ZeekanaalPagina 10

JPEG (Deze pagina), 677.39 KB

TIFF (Deze pagina), 6.44 MB

PDF (Volledig document), 19.28 MB

8
eerst na 1 Augustus 1876 voltooid werden, de toegezegde
subsidie niet terug houden zou. 1)
Thans blijkt dat Mr. Fock zich vergist heeft in züne
oud bekenden, daar deze, nu het ondersteld geval zich
dreigt voor te doen, de subsidie weigeren of - wat
daarmede gelijk staat - nieuwe en om de daaruit voort-
vloeüende kosten volstrekt onaannemelijke voorwaarden i
er aan verbinden.
Opdat men die qualifieatie niet ligtvaardig noeme, dien
ik van den lezer züne aandacht voor eenige wel wat
drooge financiële en technische beschouwingen te vergen,
na vooraf bij eene feitelijke quaestie even te hebben stil
gestaan.
Den 2°" December is in den Raad beweerd, dat de
_ breede lijst van verlangens, in den Coneeptbrief aan de
Regering vervat, geen 111/2 millioen guldens represen-
teerde, onder anderen omdat in die so1n begrepen waren
de uitgaven voor den golfbreker, welke door het gemeen-
tebestuur niet gevraagd was. Edoch scripta moment: in
de Nota van Voorwaarden, van wegen de Gemeente aan
de Regering ingediend (zie Bijlagen tot het Bijblad van
2 , de Staatscourant van 1874, N°. 74, VIII), staat uitdruk-
L
1) Bijblad 1867/8, blz. 614.
,,Nu is het volkomen waar dat aan de subsidie de voorwaarde verbonden j
,,is, dat het werk 1 Augustus 1876 gereed moet zijn, maar ik moet tech
,,aan de Vergadering doen opmerken, dat ook toen" (bij de discussie aan het
besluit betrekkelijk de subsidie voorafgegaan) ,,in den Gemeenteraad de moge-
‘ ,,li_jkheid is ter sprake gebragt dat door onverhoopte en toevallige omstandig-
,,heden op dien dag het Kanaal niet gereed was, en wat dan het geval zou ,
,,zijn met die toegezegde 3 millioen. Daarop is nu wel niet met stellige
,,zekerheid geantwoord, maar ik geloof toch dat de meening der meerderheid
,,van den Gemeenteraad is, om die drie millioen ook op een lateren tijd
,,te geven, wanneer men ziet dat de vertraging een gevolg is van toevallige p
Hoinstandiglxedeu en niet de schuld van de uitvoerders/’
i . l
1
i
r i