HomeLezing in het collegie Zeemanshoop op 12 Januari 1875Pagina 8

JPEG (Deze pagina), 689.86 KB

TIFF (Deze pagina), 6.38 MB

PDF (Volledig document), 8.08 MB

l
»

cs
aldus teregt, en had het Gemeentebestuur van Amsterdam
ë; uitgenoodigd de in 1868 verleende subsidie te blijven
beschikbaar stellen als het werk met ult°. December 1877
voltooid en het kanaal reeds met April 1876 openge-
steld werd.
f In het breede werd nu door spreker aangetoond van
hoe groote waarde die vervroegde openstelling met be-
i perkten diepgang was, hoe die diepte 14 decimeter grooter
; was dan thans de Rotterdamsohe waterweg bezat, en hoe ,
A . ontzaggelrjk groot aantal schepen van dien laatsten weg F
f reeds gebruik maakte. Vervolgens betreurde de spreker i
het dat het Gemeentebestuur ongezind was de van Regerings-
wege erkende overmagt te erkennen of aan de subsidie
jl thans onmogelijke voorwaarden wilde verbinden; door `
, hem werd gewezen. op de groote voordeelen, welke de A
burgerij door eene openstelling met April 1876 reeds kan
genoten hebben vóór het einde van 1877, en met nadruk i
betoogd dat, waar het leven van Amsterdam als handelstad
A er mede gemoeid was, men op geen 3 en zelfs op geen ·
‘ 6 millioen behoorde te zien. E
' Eindelijk trad spreker in eene uitvoerige wederlegging ` tr
van de bewering, dat het kanaal volgens de concessie vol-
tooid niet bruikbaar zijn zou. Mogt aan de diepte nog
= iets ontbreken om zeer enkele van de aller grootste
> schepen toegang te verschaffen, de breedte van het kanaal
gi was voldoende om de grootste schepen zelfs de gelegenheid
g te geven elkander te passeren, gelijk door hem met teeke­
ningen werd opgehelderd. Bovendien, enkele gebreken die ‘
het plan nu mogten aankleven en meer, die later misschien
A konden ontdekt worden, waren dan weg te nemen. De
vraag, waarop het nu aankwam, was, of het kanaal on- ’
bruikbaar mogt heeten, omdat zeer enkele schepen van
70 tot 72 decimeters het niet bevaren konden, en of men
l` daarom een kanaal voor alle overige schepen bevaarbaar,