HomeLezing in het collegie Zeemanshoop op 12 Januari 1875Pagina 7

JPEG (Deze pagina), 534.92 KB

TIFF (Deze pagina), 6.31 MB

PDF (Volledig document), 8.08 MB

·l
A
L?
(
{
M
l

’ Na eene herinnering aan de lezing, den 29°“ Maart 1859
in >>Zeemanshoop" gehouden door den heer H. C. SIEBURGH,
gaf spreker een historisch overzigt van den loop der
onderneming van het Noordzeekanaal van 1859 tot Maart
1865, toen het werk werd aangevangen, en van Maart
1865 tot het tegenwoordig oogenblik, en schetste daarbij `
duidelijk en bondig de rnoeijelijkheden, welke door de
Kanaalmaatsohappij ondervonden en overwonnen waren,
de groote vorderingen welke thans waar te nemen zijn,
. en het bemoedigend uitzigt op spoedige voltooijing, dat
de tegenwoordige toestand van het werk aanbied, en
hem regt gaf opnieuw met TOLLENS te zeggen:
· ’t VVas Neêrlcmcl niet meer vreemd ‘7lCLll6?,l7' de wel te
stellen.
‘ Toch waren somtijds de natuurkraohten te sterk.
hadden dit doen gevoelen door beschadiging van de
havenhoofden, en bewezen dat deze tegen de vernielende
kracht der golven bescherming behoefden. Daarvoor waren
noodig geld en tijd. De Regering wilde het eerste ver-
schaffen of wel door het maken van eene golfbrekende
bestorting de bescherming aanbrengen; en tot uitvoering
van dit werk moest tijd gegund worden ingevolge art. 84
sub. 4 en art. 35 der concessie. De Regering begreep dit
1