HomeLezing in het collegie Zeemanshoop op 12 Januari 1875Pagina 12

JPEG (Deze pagina), 675.54 KB

TIFF (Deze pagina), 6.34 MB

PDF (Volledig document), 8.08 MB


¢
10 ï
dat tegenover het gevoelen van zooveel sprekers die de `
deugdelijkheid van het kanaal betoogd hebben, niemand B
der gezagvoerders is opgestaan om de onbruikbaarheid .
te beweren, moet worden afgeleid dat alle overige ge- ,
zagvoerders ’t eens zijn met degenen die een gunstig
2
oordeel uitspraken. .
De heer Anrns vraagt of het kanaal zelf niet alleen
bruikbaar zijn zal maar ook altüd uit zee toegankelijk
zal bläven.
De heer JA.s1<1 antwoord dat daarvoor geen gevaar ‘
bestaat, mits men niet toeve met het afwerken van de i
ä havenhoofden. De tegenwoordige staat, dat het noordelijk
hoofd langer is dan het zuidelijk hoofd, mag niet voort-
duren; want dan schept het nooderhoofd den met zand
bezwangerden vloedstroom en dwingt dezen de haven in
te loopen en daar te bezinken. Zoodra de hoofden volgens
het plan voltooid zijn, is dat gevaar geweken. Beide zijn W _
dan evenver uitgebragt en de stroom loopt de have11
voorbij. Veeleer is dan belangrijke uitscheuring langs de
koppen te wachten. Waarom deze snel, zeer hecht en sterk T
mogen gebouwd worden.
Bovendien aarzelt spreker niet te verklaren dat hij geen
haven kent beter gelegen om - moet het zijn ­-­ zelfs
bg stormweder aan te doen dan de haven van Wijk a/Zee.
De heer van Doomv komt terug op de wenschelijkheid W
dat men naauwkeuriglijk van de meening der gezagvoer­
ders in deze vergadering doe blnken. Geen enkele stem ‘
voor de zoogenaamde onbruikbaarheid van het ontworpen '
kanaal is hier gehoord. Is er iemand, die zich ongaarne doet _
hooren, maar toch die meening mogt toegedaan zijn, het
ii blijke; en daarom geeft spreker den Voorzitter in beden­ .
ig king, dengeen, die de bruikbaarheid van het kanaal be-
twist of in twäfel trekt, uit te noodigen, eenvoudiglük
op te staan. I
(
ä l