HomeLezing in het collegie Zeemanshoop op 12 Januari 1875Pagina 11

JPEG (Deze pagina), 679.29 KB

TIFF (Deze pagina), 6.38 MB

PDF (Volledig document), 8.08 MB

l
ë
9
schoops­gozagvoordors zijn, dio zoodanig kanaal onbruik-
i baar zoudon achton kan hij zich niot voorstollon, maar
zijn or dio, dat sprokon: hior is hot thans do plaats
on don tijd om zich to doon hooron.
Do hoor Roonnnnnmç hooft op hot kanaal slochts oono
bodonking: do vorgolijking mot kanalon, zooals hot Suoz­
kanaal gaat daarom niot gohool op, omdat dozo niot als
hot Noordzookanaal door oon sluis zijn afgosloton. Do
sluis nu van laatstgomold kanaal is 7 motor 9 docimotor
ondor AP diop: schopon van 74 docimotors, dio in latoron
tijd misschion kunnon komon kunnon or dus niot door.
Do hooron Knrwion on JASKI antwoordon, dat mon niot
al to vool oischon moot. Schopon van 7.40 motor diopto
zijn niot to vorvvachton; maar do sluis kan niot vordiopt;
· zolfs hot Gomoontobostuur vraagt dit niot. --
En mag hot kanaal - wat trouwons do hoor Roonnnmsnk
niot bovvoort ­­ onbruikbaar hooton, omdat schopon van
don diopgang van 7.40 motors hot nooit zullon kunnon
bovaron?
Na bovostigondo boantvvoording door don Prosidont van
# oono vraag dos hooron B. A. vrm Dooim of oon gast hot
woord mag vooron, zogt dozo in hoofdzaak: hot Gon1oonto­
bostuur handolt zokor mot do bosto bodoolingon; maar
hot hooft niot do gavo dor onfoilbaarhoid, on spocialitoiton
in zakon van schoopvaart hobbon or - voor zoovor hij
woot - goon zitting in. Sprokor, dio zich wol zal vvachton
oon oordool ovor dio zakon zich aantomatigon, acht hot van
hot hoogsto govvigt dat dozo vorgadoring, voor vorrovvog
‘ hot grootsto dool bostaando uit doskundigon bij uitnomond-
. hoid in oon adros of bosluit van haar govoolon doo blijkon.
Tot nog too hooft niomand hior do mooning uitgospro-
kon, dat hot kanaal onbruikbaar zijn zou. Is niomand
van dat govoolon, hot zou nuttig zijn dat to constatoron,
4 Eon andor sprokor morkt op dat mon uit do daadzaak=
la i