HomeLezing in het collegie Zeemanshoop op 12 Januari 1875Pagina 10

JPEG (Deze pagina), 689.82 KB

TIFF (Deze pagina), 6.38 MB

PDF (Volledig document), 8.08 MB

E
tf 8 ij
ä
ir vraag van den President en na de kernachtige lezing des A
heeren Knrwron opmaakt, dat althans in deze bijeenkomst
niemand meer aan die bruikbaarheid twijfelt; Hij vraagt
of niet het Bestuur eene motie of conclusie denkt voor
te stellen om van die algemeene gezindheid te doen
blijken, waarop de President ten antwoord geeft dat het
Bestuur het overbodig en daarom niet wenschelijk acht
dat het collegie >>Zeemanshoop", na nog onlangs bij adres
' de onmisbaarheid van het kanaal aangetoond en op het
spoedig tot stand brengen aangedrongen te hebben, nu
een nieuw adres van zich doe uitgaan; waarin hetzelfde
slechts zou moeten worden herhaald. De discussien hier
gevoerd hebben voldoende beteekenis: de algemeene instem-
ming. met den heer Knrwrcn getuigt genoeg van het on vera11­
derd gevoelen der leden van >>Zeemanshoop" en van hun .
j oordeel dat het kanaal bruikbaar zijn zal. Maar opdat
dienaangaande geen twijfel bestaan blijve, en de afwn-
kende meening, zoo die bij dezen of genen bestaat, tot
haar regt kome, zegt spreker, vooral prijs er op te stellen
dat zij, die meenen mogten dat het kanaal niet bruikbaar
zijn zal, dit te kennen geven. L
De Heer F. C. JASKI toont met cijfers aan hoe het
ontworpen kanaal boven de meeste andere waterwegen
uitmunt, weêrlegt de bezwaren, die in de brieven van
het Gemeentebestuur geopperd zijn, en maakt onder
meer de opmerking dat - konden de allergrootste sche-
pen zonder _verbreeding van het kanaal elkander niet
passeren - des neen, dan nog de telegraaf bestaat, A
waarmede men zich tusschen Amsterdam en Velsen kan a
informeren en vergewissen of een tweede zoo groot schip
van de andere zijde in aantogt is.
Naar zijne overtuiging krijgt men volgens het voorstel
der Regering, die bewesten Velsen het kanaal 8 meters
verbreeden wil, een goed en bruikbaar kanaal. Dat er
E @
V
ii
3
j I
i Ia