HomeScheepvaart- en handelsnood; veroorzaakt door de afsluiting van het IJ bij Schellingwoude en de bezwaren, daaruit voortvloeijendPagina 9

JPEG (Deze pagina), 453.15 KB

TIFF (Deze pagina), 3.42 MB

PDF (Volledig document), 8.02 MB

7
Z Vat nu de Oost- of Zeezüde betrof`, hiervan was het
I oordeel van de Directie, zooals ik reeds hiervoren heb
l gezegd, dat het thans bestaande voldoende was; de
t heeren Wichers en Jaski gaven te kennen, dat indien
V alles werd gemaakt, zooals vroeger door hun was aan-
• gegeven, het geheel voldoende zou wezen.
L Daar de heeren Wichers en Jaski bü hun vroeger
‘ gevoelen bleven, dat aldaar zelfs ook geen Zeebrelcer j
l' moest worden gemaakt, zoo kan het ter betere beoor-
· deeling nuttig wezen, hierbü te voegen wat door beide
l heeren dienaangaande in hun vroeger ingediend rap-
7 port aan Zijne Exc. den Minister van Binnenl. Zaken
l` is gezegd, zijnde het volgende:
» ,,W`as de vervulling van het te kennen gegeven ver-
langen, om de ruimten voor de sluizen zoodanig inge-
‘ g rigt te hebben, dat een groot aantal vaartuigen daar
J j zooveel mogelijk beschut zonden zün tegen gevaarliïlce
B invloeden van buiten, als claar zgn: golfslag, cleaning,
‘ gang en wat clzes meer zg', in aller oogen zeer gewenscbt,
• · de commissie Wichers en Jaski meenden haar toch.
¤ l prüs te moeten geven, zoowel omdat zij hoedanig ook
U ‘ uitgevoerd, naar hun oordeel belemmerend zouden wor-
8 den voor de toenadering der sluizen en groote bezwa-
ren zouden daarstellen bij het vervolgen der reis, als
ll j omdat in de nabijheid der sluizen en voornamelijk aan
" lt de Oostzüde, dus daar waar onder ongunstige omstan-
S digheden van weer en wind de meeste vaartuigen te
ts wachten zijn , voor alle winden veilige ligplaatsen gevon-
¤ den worden en na het sluiten van den dam de schepen
W geen gevaar van stroomend üs meer te dachten zullen
*‘ hebben."
W Door den heer Jaski werd in de laatste vergadering
j omtrent dit belangrijk punt nog gezegd , dat het zelfs