HomeScheepvaart- en handelsnood; veroorzaakt door de afsluiting van het IJ bij Schellingwoude en de bezwaren, daaruit voortvloeijendPagina 8

JPEG (Deze pagina), 452.94 KB

TIFF (Deze pagina), 3.42 MB

PDF (Volledig document), 8.02 MB

6
ZEd. uitgegeven werkje betoogde, dat. indien men nog
buiten een haven aan de zeezijde, ook nog bovendien 0
een haven aan de binnenzüde wilde maken, dit dan Q
zoude zün, alsof men een haven in een haven Wilde j-
maken, en zulks op grond het een stilstaand water 2
wordt en het onmogelq/e is aldaar een holle zee hrm staan), E
werd toen gezegd, hgï er zich wel mede hen z·e1·eeni_qem
aldaar ook een zeebreker te maken, vermeende even- {
wel, dat, zoo als die zeehreher door den WelEd. heer I
Dirks op de kaart was geteekend, dit nog iets be- (
hoorde te worden gewijzigd; met büvoeging, er bü j
ZEd. nog al ongerustheid bestond hierdcor zverzmzding I
zou kunnen ontstaan, waarop door den Voorzitter j
werd aangemerkt, dat, indien dit soms het geval ware,
zulks altijd kon worden uitgebaggerd. ]
Nadat de Voorzitter mijn oordeel hierover had ge- E 1
vraagd. nam ik de vrüheid een nieuwe teekening van 2
inrigting ter bezigtiging aan te bieden, die met eene V 5
kleine wijziging denkelijk iets minder kostbaar zal we- (
zen, doch in hoofdzaak geheel gelijk als de vorige, · j
` en waarop ook weder aan de binnen- of W'estzijde een i 1
j Zeebreker, die, hoewel iets minder lang dan die van I
l den WelEd. heer Dirks, evenwel op nagenoeg dezelfde D ,
plaats. ;
Hierbij moet ik aanmerken, dat. toen ik bij het . ,
eerste onderzoek omtrent een zeehreker aan de binnen- it ,
zijde door eenigen zelfs bespot werd, hetgeen innig ,
griefde, het voor mjjn gevoel eenigzins streelend was 4
toen te hebben moeten zien, dat, behalve de heeren {
Wicliers en Boele, niet alleen alle overige leden der j
Directie tot inzigt waren gekomen dat aan de binnen- ]
zijde een Zeebreker noodig was, maar dat de heer
Jas/ci zich daar 00/c had bijgevoegd. «