HomeScheepvaart- en handelsnood; veroorzaakt door de afsluiting van het IJ bij Schellingwoude en de bezwaren, daaruit voortvloeijendPagina 4

JPEG (Deze pagina), 450.75 KB

TIFF (Deze pagina), 3.38 MB

PDF (Volledig document), 8.02 MB

1 I-Ietzelve bestond hierin, dat aan de zee- of oostzijde,
p behalve de noodige korte remmingswerken voor de slui-
Q zen, aan beide ziiden eene inrigting moest worden uit-
J gebragt, ieder ter lengte van pl. m. 400 meter en zoo
g ver gedigt, dat de uitstrooming der spuisluis en die
F van het stoomgemaal er niet alleen niet kon doordrin-
‘, gen, maar de golving der zee ook niet, en dan op die
inrigting, behalve de noodige palen tot bevestiging,
xl eene beplanking, waarop men bij alle gelegenheden
gerust kon verkeeren; verder ter voorkoming dat de
Q zee bü onstuimig weder, wanneer de wind als op slui-
; zen staat, niet tot de sluizen doorloopt, een zeebreïcer
er voor, op eenigen afstand van die beide hoofden.
Het andere werd destüds opgemaakt door jhr. H. O.
Wichers, Luitenant ter zee 1e klasse en Inspecteur
A van het Loodswezen, die ik als een achtingswaardig
’ man heb leeren kennen, op de groote zeeën ook eenige
jaren heeft verkeerd en die in züne tegenwoordige be-
Q trekking wel zeer kundig zal wezen, maar volgens
1 müne overtuiging door eigen ondervinding niet bekend
in ‘ heeft kunnen wezen met de toestanden, die niet alleen l
l op de Zuiderzee, maar ook in het IJ bij verschillende
gelegenheden voorkomen , - en door den heer F. C.
Jaski oudgrootscbeepskapitein, die, zoo als uit l
`» züne eigene verklaringen kan bewezen worden, nooit
Q met geladen binnenvaartuigen de Zuiderzee en het IJ
als schipper heeft bevaren , en, behalve met zijne zee-
; schepen, waar veeltijds een loods aan boord is, dit
V
(*) De heer F. C. Juski was kort nadat de concessie was verleend,
ook een der commissarissen en steeds met de Directie zoodanig in
A bekendheid gebleven , dat ZEd. zelfs omtrent de plaatsing der duc-
5 d’alven voor de sluizen mede heeft geadviseerd.