HomeScheepvaart- en handelsnood; veroorzaakt door de afsluiting van het IJ bij Schellingwoude en de bezwaren, daaruit voortvloeijendPagina 3

JPEG (Deze pagina), 395.85 KB

TIFF (Deze pagina), 3.40 MB

PDF (Volledig document), 8.02 MB

f
{F ‘ .i 1
- er r
Acm ­4~­·
de Zeden van de Eerste en Tweede Kamer i
der Staten-Generaal. 4
SllllEllPVA1lllT­ EN llrlNll|lLSMlllll, i
veroorzaakt door de Afsluiting van hot Ll l
bij Soliolliugwouilo
Z EN DE BEZWAREN, DAARUIT VOORTVLOEIJENDE. l
A ­-><•-ï­¤<;­ `
Y Het door Z. M. den Koning aan de Tweede Kamer
‘ der Staten­Generaal op den 5 Dec. jl. ingediend wets-
_, ontwerp tot bekrachtiging eener overeenkomst met de
HJ Amsterdamsche Kanaalmaatschappü, dat eerstdaags wel ‘
in behandeling zal komen, heeft mü aanleiding gege-
ven om vóór dien tüd het volgende nog eenigzins
5 openbaar te maken.
Het eerste door mü in ’t begin van Mei jl. inge-
j diende havenplan , waarvan ik eene teekening heb over-
­; gelegd , om zooveel eenigzins doenlük eene veilige vaart
door de Oranjesluizen bü Schellingwoude te verzekeren,
, was niet door mü alleen opgemaakt, maar in overleg
met een aantal van de ervarendste binnenschippers uit
T verschillende provinciën rondom de Zuiderzee, vele
· kapiteins van zeeschepen, buiten- en binnenstoombooten,
als ook door voorname scheepsreeders te Amsterdam.