HomeScheepvaart- en handelsnood; veroorzaakt door de afsluiting van het IJ bij Schellingwoude en de bezwaren, daaruit voortvloeijendPagina 16

JPEG (Deze pagina), 446.38 KB

TIFF (Deze pagina), 3.39 MB

PDF (Volledig document), 8.02 MB

14
dam of buiten het IJ te moeten ankeren, alwaar zich `
meermalen gedurende eenigen tüd des nachts van 100
tot 150 bevinden, zoo ook dat het maken van eene
zoodanige inrigting niet alleen niet wordt opgedragen e
aan de Directie der Maatschappü, ook niet alleen aan
technische mannen, maar aan laatstgenoemden, doch j
dan bijgestaan door ervaren zeelieden van verschillende t
soort vaartuigen uit onderscheidene provinciëu, die
hiervoor naar gelang van behoefte de beste inligtingeu
kunnen geven. (
Hiermede eindig ik met de plegtige verklaring, dat
alle de door mü opgegevene bezwaren en gevaren die
de scheepvaart door de Oranjesluizen ondervindt, over-
eenkomstig met de waarheid zijn, en ik overtuigd ben ,
dat alle ervaren en soliede schippers die dien waterweg
gewoon züu te bevaren, dit mede zullen willen doen. j
Ten slotte wil er dit nog büvoegen, dat toen ik
in een door mü in 1867 uitgegeven werkje, get.:,,Het v
IJ voor Amsterdam", ook de bezwaren en gevaren had i
medegedeeld, die de scheepvaart door eene afsluiting
van het IJ zouden ondervinden, als aan het eind
l heb gezegd: Ieder schipper die lang genoeg het IJ en
de Zuiderzee heeft bevaren, om beiden te kennen , zal
op de vraag, door welk middel het best te bewerken,
dat de geregelde vaart op het IJ ophoudt, en aan Am-
sterdam en den handel onberekenbaar nadeel wordt
toegebragt? moeten antwoorden, door een afsluitdijk
bij Schellingwoude en iets verder nog heb ik de
voldoening voor mün gevoel ter voorkoming hiervan,
zooveel in mijn gering vermogen was te hebben ge-
waarschuwd, en dat, wanneer ik dwaalde, men mü
mogt wederleggen.
Daar ik wist, dat destüds niet alleen groote belang-