HomeScheepvaart- en handelsnood; veroorzaakt door de afsluiting van het IJ bij Schellingwoude en de bezwaren, daaruit voortvloeijendPagina 13

JPEG (Deze pagina), 415.62 KB

TIFF (Deze pagina), 3.38 MB

PDF (Volledig document), 8.02 MB

`
l
l
11 l
na dien tijd met den heer Thorbecke, destüds Minister`
van Binnenlandsche Zaken, ben bekend geworden en
dit tot aan het einde van zijn leven zelfs op een ver-
tronwelhken voet. gebleven , hetgeen uit het volgende
t kan blijken:
,,’s GRAVENHAGE, 15 April 1872.
Het is mün voornemen het gevoelen eener commissie
van drie zeevaartknndigen te vragen omtrent de midde-
len, waardoor een veilige scheepvaart door de Oranje-
, sluizen te Scbellingwoude best verzekerd wordt. Mijne
l meening is u in die commissie te benoemen. De heer
Jaski, oudkoopvaardijkapitein te Amsterdam en een
der ambtenaren van het Lootlswezen zullen waarschijn-
lijk met u die commissie uitmaken.
Wil mü per keerende post berigten, of uwe gezond-
j heid het toelaat te aanvaarden , of` wien gij anders in
li uwe plaats zoudt wenselten te zien aanwijzen.
j De Minister van Staat. en van Binnen-
j landsclte Zaken,
l (was get.) THORBECKE.”
l Daar ik hieraan wel konde en wilde voldoen, werd
1 ik den 19 April door Z. Exc. hiertoe benoemd.
j Na afloop van dat onderzoek heb ik in het fIcmdels·
ïg blad hieraan omstandig bekendheid gegeven, en daar
biervoren van het laatste onderzoek op 15 November
tl in korte trekken melding is gemaakt, zoo reken ik dit
voldoende om de meer onbekenden met het schippers-
J bedrijf te overtuigen, dat er aan beide zijden der slui-
zen noodzakelük zoodanige inrigtingen moeten worden
. gemaakt, om de veilige vaart aldaar zooveel doenlijl;
j te verzekeren, zoo ongeveer als die door mij in over·
i leg met vele zeevaartkundigen zün aangegeven.
i Toen het in l8G8 nog onzeker was of de Amster-