HomeScheepvaart- en handelsnood; veroorzaakt door de afsluiting van het IJ bij Schellingwoude en de bezwaren, daaruit voortvloeijendPagina 12

JPEG (Deze pagina), 459.68 KB

TIFF (Deze pagina), 3.38 MB

PDF (Volledig document), 8.02 MB

l
t
l
10
i anderzints, die voor de scheepvaart ten gevolge der 1
1 afsluiting van het IJ zijn ontstaan, oneindig grooter ‘
, zün dan het waterbezwaar, daar dit hoofdzakelijk in <
geldverlies bestaat, en zeker zelden te voorzien, hier- i 1
j door menschenlevens zullen kunnen worden betreurd, V l
en in de vergadering der Tweede Kamer van 25 Nov.
_jl. hierover wel zeer veel en omstandig is gesproken, j
· maar over de bezwaren die de scheepvaart bij de j
g Oranjesluizen ondervindt niet alleen zeer weinig, en 4
zelfs een lid het wist voor te dragen als of die niet l =
’ bestonden, zoo kwam het mü ter betere beoordeeling
niet ondienstig voor er nog het volgende hij te voegen. ·
Ik doe dit te meer met gerustheid, omdat vroeger, i
zoo ook nu, nimmer eigenbelang de drijfveer van mün j
strijden voor de belangen der binnenlandsche schipperü j
is geweest; en daar ik dit tot op mün bijna 7öjarigen
leeftüd heb kunnen doen, zoo is het mijn voornemen, @
zoo lang mü hiertoe de noodige krachten worden ge-
schenken , dit verder te doen.
i Daar ik van 1812 tot l838 onafgebroken de Zuide1·­
zee en het IJ mede heb bevaren en later als mede-
, bestuurder der Zwolsch­Amsterdamscl1e stoomboot , zoo
ben ik wel in de gelegenheid geweest met de op dien
waterweg van tijd tot tijd voorkomende toestanden niet g
alleen bekend te worden, maar ook dat zü, die daar i
gewoonlijk verkeeren, hun brood veeltüds moeüelük en ll
in de ongunstige jaargetüden dikwijls gevaarlijk verdienen.
En daar de ondervinding mij te dien tijde ook had ,
geleerd, dat gegronde klagten der schippers over het
algemeen zeer weinig werden verhoord, zoo heeft dit
mede aanleiding gegeven dat ik mij in 1848, bij het
begin der tolhelüng op het Zwolsche diep, hunne be-
langen meer bijzonder heb aangetrokken; en reeds kort