HomeHet jaar 1813 en zijne gloriePagina 8

JPEG (Deze pagina), 608.41 KB

TIFF (Deze pagina), 5.00 MB

PDF (Volledig document), 15.27 MB


6
. den weg. Het woord is van maarschalk Oudinot,
E en wij kunnen slechts uitspreken, dat, voorzoover '
< ,,napoleonisme" zich laat losmaken van oorlog en
Yi zijne ellende, het voor de vaderen ten zegen is
j geweest. Want het is eene legende, dat de drie jaren `
_. van onze inlijving bij Frankrijk voor land en volk
1, louter schade en onheil hebben gebracht. Veeleer
; was het eene periode van wel uiterst pijnlijke, maar ‘
gj gezegende genezing van oude kwalen en van de
Q; schepping van nieuwe toestanden, waarbij wij ons
nog altijd wèl bevinden. De Keizer zelf was ons
Q niet ongenegen, hij voelde voor ons groot verleden,
15 hij kende onze historie, hij vond ons land belang-
g_Qg wekkend. Van alles wat hier geschiedde was hij
verwonderlijk goed op de hoogte, en in den onaf-
gebroken stroom van rapporten, die van hier naar
Parijs gingen en onder zijne oogen kwamen, spiegelt
zich het gansche Nederlandsche leven van toen af,
gx leger en vloot, handel en landbouw, kerk en school,
2; zeden en gewoonten, kunst en wetenschap, en niets
is zóó klein, dat het zijne aandacht ontsnappen zou.
I Maar hij wil, en gelijk hij wil beveelt hij. Hij beveelt
en moet gehoorzaamd en hij begeert, dat zijn wagen
voorrijde. ,,Doe aan de heeren mijne meening ver-
staan", klinkt het herhaaldelijk van zijne lippen.
Zulk een taal en zulk een regiment was men in dit j
IQ tuchtelooze land niet gewoon en zulk een regeerder,
van wien wezenlijk gezag uitging, was wel een gansch
, p nieuw verschijnsel voor de vaderen, die altijd on- t
,_ï willig waren geweest zich voor elk, ook het wijst,
E gezag te bukken. Laat het in één woord gezegd j
; zijn: het is de machtige hand des keizers geweest,
die deze kwalijk geünieerde provinciën heeft om-
geschapen tot den éénen Staat der Nederlanden.
5 l
·, J
1