HomeHet jaar 1813 en zijne gloriePagina 6

JPEG (Deze pagina), 608.88 KB

TIFF (Deze pagina), 5.04 MB

PDF (Volledig document), 15.27 MB

1
4
achter de schermen hadden gezien, vermoeid en
verveeld nu van al dat klatergoud, dat voor echt
metaal moest doorgaan. Zóó zijn er onder allerlei
rang en stand, richting en kleur. Ik mag niet talmen
met te verklaren, dat dit zich­op­een­afstand houden,
Ti dat zelfs eenige onwillige wrevel zeer begrijpelijk
L`; en zelfs voor een deel te rechtvaardigen is. In waarheid,
_; zoo ik van ,,glorie" gesproken heb, het was niet,
jg om u in verzoeking te brengen mede u schuldig
te maken aan verkrachting der historische waarheid,
gë of ook aan te heffen dien gezwollen feesttoon, die
onnatuurlijk en daarom voor wezenlijke, zuivere
vreugde zoo noodlottig is. Wie durft loochenen, dat
er te dezen opzichte zwaar is gezondigd? Dat de
fouten der vaderen verzwegen, de deugden der over-
heerschers gekleineerd zijn? Dat het onbeteekenende
is opgeblazen tot het heldhaftige en het gansche
gebeuren opgetild tot eene grootschheid en verheven-
heid, waartoe het nooit wezenlijk is opgeklommen?
En wie durft ontkennen, dat hier en daar dit valschelijk
Q] opgetooid verleden nog bovendien werd misbruikt
tot eene verheerlijking van het tegenwoordige, die
bedachtzame en eerlijke naturen op de voorschreven
wijze tot teruggetrokkenheid, tot koele onthouding ,
bracht? Zoo is het. Maar ik geloof, dat toch de F
ff; meerderheid der natie gevaar loopt aan den anderen
kant van den goeden weg af te wijken. Het is het g
[1;; gewone proces. Menschenhaters zijn, naar een bekend
if woord, zij, die te halver wege uit de school des ,
levens wegliepen. Desgelijks, wie met de historische l
waarheid ernst maken, wie uit zich zelven of met
jl anderer hulp de gebeurtenissen, in dit geval van
ff, 1813, zijn gaan zien onder haar ware licht, zijn ont- ,
=`. Q goocheld geworden en teleurgesteld, zij werden ge-
1
‘ al A