HomeHet jaar 1813 en zijne gloriePagina 23

JPEG (Deze pagina), 557.53 KB

TIFF (Deze pagina), 4.99 MB

PDF (Volledig document), 15.27 MB

X /
1
1
ä
l 21
nog aan oude schoonheid en oogenlust bezitten, in
l eerbied voor het verleden, dat in al zijne vormen
{ met toewijding wordt doorvorscht; zij vertoont zich
X aan ons dankbaar oog in de kunst, wel nimmer
­ verloochend, wel ook toen gediend, door Israëls,
, door Bosboom, maar nu in verf en dicht en beeld
l en tooneelspel in wijden kring hare troimfen vierend ; .
4 zij ontplooit zich in thans moediger durven, in
energiek pogen van onzen handel en onze industrie,
l van wier stage uitbreiding en wassenden bloei het
? eene vreugde is te getuigen en ­- alles omvattend ­­
i deze nationale opleving, verschijnt glorieus in dat
geloof in ons zelven, in onzen Nederlandschen stam
en zijne toekomst, dat nu wel sterk is. Niet langer
roemen wij alleen in die gouden eeuw, die achter
ons ligt; wij durven hoopvol uitzien in glanzend
verschiet. Zuiverder werd ons gevoel voor het
eigene op elk gebied en warmer onze liefde en
g devoter onze eerbied voor de taal, de taal der
; vaderen en (moge het zijn!) die onzer kindskinderen,
{ oud en eeuwig jong, forsch en teeder, statig en
liefelijk, de taal, die in hare eer gehandhaafd, nog
° een droevig verdeeld volk blijft binden, daarin ge- i
lijkend op dat ,,krachtigste cement, dat harten bindt,
als muren ·breken tot puin in ’t end." Dit alles
‘ dan is óók de glorie van 1813, stralen aan haar
lichtbron ontvloeid.
_‘ Voor ijdel roemen bewaren ons ervaring en waar-
, neming. Nog altijd hebben wij, trots zware be-
zoekingen, slecht geleerd het persoonlijk belang,
1 dat van partij of kring, ook onze persoon met
A gevoeligheid en eerzucht en al te doen wijken voor
1 het belang der gemeenschap. Vaderlandsliefde ver-
, toont zich nog duizendmaal als dwaze minachting
5
l