HomeHet jaar 1813 en zijne gloriePagina 20

JPEG (Deze pagina), 591.83 KB

TIFF (Deze pagina), 5.01 MB

PDF (Volledig document), 15.27 MB

. 18 l
geven en de eer, aan wie zij werkelijk toekomt, ”
dan kunnen wij in oprechtheid ons eeuwfeest vieren
en danken, dat Gods hand groote dingen onder {
1 ons heeft gedaan.
~ l
_ Gij begeert, ten slotte, nog te hooren gewagen
van de gevolgen van het groote jaar 1813. Welaan,
laat ons ook hier niet schromen de prediking der 1
historie te beluisteren. Onze onafhankelijkheid ,
hersteld - daarom nog niet aanstonds de oude _;
ï bloei, vooral niet de nationale energie herboren. i
De komst van Oranje had niet allen twijfel weg-
i gevaagd, er bleef onzekerheid, terughouding en eerst i
Q l de Honderd dagen en Waterloo deden wezenlijk de
M natie ontwaken en klaar beseffen, dat zij de nieuw
. verworven schat der vrijheid te handhaven had. ä
E Straks trad de souvereine vorst als koning Willeml
_ op over de - als in Karel’s dagen - vereenigde
g 1 Nederlanden. Dan - vergunt mij, dat ik de·
eigenlijk­-politieke geschiedenis rusten laat ­­ dan T
treedt eene periode in van het­vóór­alles­rustig­ E
‘ willen­hebben. Na de woedende stormen van het H
1, napoleontisch tijdvak snakten de volken naar rust, j
rï naar vrede; ook trad, naar vaste wet, de reactie
X allerwege in. Over ons vaderland breidde zich die X
stilte uit, die, uit sluimeren geboren, tot verder L
c· sluimeren noodt. Toornt niet te spoedig! Er was ‘
veel geleden: nu waren de krachten uitgeput; het ·
V rumoer van oorlogen had de lucht vervuld: nu j
j. snakte de vermoeide geest vooral naar geluidlooze j
kalmte. ,,In Noord­Nederland" zegt een tijdgenoot, Y
ïl. ,,is het zoo doodsch mogelijk, men kan er een blad 1
hooren vallen." Het was waar. En niet slechts de {_
ïï ,1 rust der vermoeidheid hield krachtsontplooiing tegen, {
1, ai