HomeHet jaar 1813 en zijne gloriePagina 18

JPEG (Deze pagina), 594.59 KB

TIFF (Deze pagina), 5.02 MB

PDF (Volledig document), 15.27 MB

j 16 ‘
i vorst: de nieuwe staat, dien wij nog bezitten, was j
il geschapen. l
il Zietdaar 1813 en zijne glorie: de dageraad eener Y
° schoone toekomst. En dit was het werk van p ,
f Van Hogendorp. Van hem en zijne paladijnen. Want ë
ï laat ons waken, dat niet zijne glansende figuur al
onze bewonderende aandacht trekt. In deze dagen
van angstig weifelen - toch wel begrijpelijk, bij ,
wie niet konden gelooven, dat de keizer waarlijk i
= machteloos was en wel vreezen moesten straks den i
‘ leeuw te zullen hooren ontwaken ­-, bij al dit Z
i aarzelen staat er om Van Hogendorp een krans
van moedige mannen: Van Limburg Stirum, de
onverschrokken uitvoerder der ontworpen plannen; ï
F Van der Duyn van Maasdam, wiens kloeke taal de l
zwakken schoorde en wiens naam het eerst stond
onder de beroemde proclamatie van 20 November,
waarbij zij het Algemeen Bestuur opvatten tot de
komst van Zijne Hoogheid en die eindigt met de~
_ woorden: God helpt degenen, die zichzelven helpen; Q
F. D. Changuion, de eerste secretaris van dat
Algemeen Bestuur; Fannius Scholten - allen bereid
li voor de goede zaak het leven te offeren. Hoe l,
ig schoon steekt tegen den achtergrond van het
weifelend Amsterdam het beeld af van Anton ;
__ Reinhard Falck en hoe onvergetelijk moet ons de pi
" naam zijn van professor joan Melchior Kemper, die .
·· vrees noch weifeling kende en datzelfde Amsterdam
fï eindelijk tot kleurbekennen bracht, terwijl zijne
2§ï dappere vrouw te Leiden de ontruste burgerij tot
volhouden aanzette. Herdenkt met mij den zee-
kapitein job Seaborn May, die in de hoofdstad het E
1, werk der bevrijding aanving en brengt uwe hulde j
jfi aan de nagedachtenis van Hendrik Doef£ den be-
.`» Q
elf ä