HomeHet jaar 1813 en zijne gloriePagina 16

JPEG (Deze pagina), 610.80 KB

TIFF (Deze pagina), 5.02 MB

PDF (Volledig document), 15.27 MB

iàï T4 3
el H
niet, als hij, op den dag van Oranjes intocht in j
·l Den Haag, alleen, van allen verlaten, in zijne kamer
bl wacht op wat komen zal. Dat hij nog altijd in de
1 volksherinnering zóó naar voren treedt, is volmaakt Q
ig verdiend. Zonder hem is de glorie van 1813 niet l
_ te denken. En zijne bijzondere beteekenis ligt hierin,
jr dat hij niet alleen sinds jaar en dag plannen be-
raamd had om tot bevrijding te geraken, maar dat .
iii hij ook daarna, toen de Franschen waren heengegaan,
lf heeft gearbeid aan de inrichting van den herboren
Staat der Nederlanden. Van hem, uit zijn nobelen,
rijken geest gevloeid, is de nieuwe grondwet, waarin je
zeker nog genoeg aan de oude republiek herinnert,
maar toch ook veel is ontleend van het goede in ­;
de Fransche instellingen en die nog altijd, verbeterd,
T; uitgebreid, onze grondwet is. Hij, wiens studeerkamer
in zijn huis aan den Kneuterdijk in die November- ·
_ maand 1813 het centrum aller handeling was, hij
je was het ook, die bewerkt heeft, dat Nederland ­
Oranje terugriep. De prins van Oranje, die in de .
gj bittere jaren zijner ballingschap zijn land nimmer
* had vergeten, meende nu, dat hij aan het hoofd L
<,, van vreemde troepen hier zou binnentrekken; hier L
ii? was wel, gedurende de inlijving, de Oranjekleur
X symbool van alle verzet geweest, maar aan een j
herstel der Oranjes dacht men eigenlijk niet. Toen
heeft Hogendorp Oranje geroepen en het oude stam- i
ij? huis aan den nieuwen Staat verbonden. In zijne
Qi eerste, beroemde proclamatie van I7 November
is luidt het: ,,Oranje Boven! Holland is vrij! De bond- i‘
‘ genooten trekken op Utrecht. De Engelschen worden `
geroepen. De F ranschen vluchten aan alle kanten.
De zee is open. De koophandel herleeft. Alle partij­
schap heeft opgehouden. Al het geledene is vergeten
` ‘ ~l
Yi
B ïl
jg
gi. ’i