HomeHet jaar 1813 en zijne gloriePagina 15

JPEG (Deze pagina), 581.33 KB

TIFF (Deze pagina), 4.99 MB

PDF (Volledig document), 15.27 MB

l
" l
I3
het oude wapen en zonder den Franschen tekst. ,
Maar de ware durf ontbrak. Men waagde het niet
het Algemeen Bestuur van Van Hogendorp te
erkennen, men wilde de gelegenheid open houden
i om nog veilig terug te keeren. Eerst toen men aan
ill den ochtend van den 24Cn bericht kreeg, dat de
jj kozakken Amsterdam waren binnengetrokken, stak
J men de Oranjevlag uit de torens - met kloppend
hart en de stemming bleef gedrukt, bang als verre-
weg de meesten nog waren voor de klauwen van
den gewonden leeuw. Voor hen was Mr. Enschede
een verloren man, wiens hoofd gevaar liep. Eerst
den 28€¤ bleek alle gevaar geweken en 2 December
kon de burgerij den Souvereinen vorst, op zijn
doortocht naar Amsterdam, op haar grondgebied
blijde begroeten.
Wij moeten zorg dragen, toeh., dat wij de Haarlem-
sche geschiedenis, u eerlijk en zonder bemanteling
verteld, niet te zwaar laten wegen bij ons oordeel
over den gang van zaken in het algemeen. Het is
niet waar, dat wij zijn vrij geworden, alleen omdat de
F ranschen het land verlieten, op dezelfde lijdelijke
wijze dus, als waarop een overstroomd land weder
droog loopt door het afvloeien van het water. Van
April af tot November toe is het volk telkens te hoop
en te wapen gevlogen, waar dit slechts mogelijk was
_ en heeft ook daardoor, later, de troepen der verbonden
lj, mogendheden overtuigd, dat zij niet in een over-
, wonnen land binnentrokken, maar in een, dat reeds
zichzelf bevrijd had. Ziet nu ook op het heldhaftige,
dat uw oogen trekt. De figuur van Gijsbert Karel
van Hogendorp staat in onbeneveld licht en het
tragische van elk heldenleven ontbreekt ook hier