HomeHet jaar 1813 en zijne gloriePagina 14

JPEG (Deze pagina), 610.13 KB

TIFF (Deze pagina), 4.99 MB

PDF (Volledig document), 15.27 MB

lg
[E .
li I2
die van eene algemeene, eendrachtige, alles wagende
beweging, legende, gelijk gij allen haar erkent,
Qïgl gelijk ook ik haar niet loochenen zal. Anstigen en
twijfelmoedigen waren er in getale, in stad en dorp
o velen, die zich stil hielden en afwachtten en naar
nationalen aard gij weet welk dier uit den boom ill
keken. Aanzienlijken als van Maanen en Roëll
if schudden het hoofd over wat Van Hogendorp en g
de zijnen dorsten bestaan, de houding van Amsterdam
jl was, uit overmaat van voorzichtigheid, ellendig, en
- nog den 20•=¤ November durfde de Leidsche academie
r de Oranje­vlag niet uitsteken.
Hier te Haarlem 5 ik put dankbaar uit het
relaas van Dr. Briyèl ­- is de ellende van den
j Franschen tijd zek groot geweest, de armoede,
die o.a. van Augustus 1812 tot Mei 1813 voerde
E tot het sloopen van 235 huizen, de zware druk der
belastingen, die van f 2000 inkomen fgoo voor den
fiscus eischte en als gevolg die uitputting, ook van ·
den geest, die zelfs niet meer durfde hopen. Toen
lfï nu de berichten van ’s keizers nederlaag bij Leipzig
* -.‘- ; ook hier de gemoederen in gisting brachten, toen
fi de tijding kwam, dat de menigte te Amsterdam de
wachthuisjes der douanen verbrand had, wat ook
il te Haarlem de opwinding vermeerderde, toen heeft,
_'"‘ . waar anderen aarzelden, Mr. johan Enschede`(gij
ig kunt zijn portret nog zien op het hofje van Noblet)
Q,SQ` de leiding op zich genomen en maatregelen getroffen ,
fl om, gelijk hij zeide, de orde te handhaven. Maar Ik
ig in zijn hart dacht hij ook aan de vrijmaking des ,
gi vaderlands. Door zijn voorbeeld aangevuurd begonnen
iil. de dappersten Oranje te dragen en 18 November
verscheen (met welk een piëteit zien wij het blad
aan) de Opregte Haarlemmer Courant weder met