HomeHet jaar 1813 en zijne gloriePagina 12

JPEG (Deze pagina), 602.10 KB

TIFF (Deze pagina), 5.00 MB

PDF (Volledig document), 15.27 MB

E .» '
ëë l
li
l . ·
IO
doordrong en bezielde, ook hier nieuwe en goede
Y dingen voortgebracht.
Helaas, ook booze geesten hebben hun spel met l
hem gespeeld, zijn blik beneveld, en daarvan hebben ,
de vaderen de bittere ellende geproefd. De wanhopige T
en waanzinnige handhaving van het continentale l
stelsel gaf onze toch reeds kwijnende welvaart den ge- .
ii i nadeslag, dwong tot groote auto­da­fés van Engelsche
H goederen en koloniale waren, joeg de prijzen omhoog,
knotte de visscherij en bracht eene armoede in (
’t land, die voerde tot slooping van huizen en
buitenplaatsen in massa. Een andere demon nog
joeg den keizer voort en dwong hem voor den
vrede naar het zwaard te grijpen en zijne landen
Fi door altijd nieuwe lichtingen uit te putten; hoe
gehaat werden conscriptie en loting bij ons volk,
jg dat nooit geleerd had zelf de wapenen te dragen,
dat afkeerig was van alle discipline en nu dubbel
gebeten op een stelsel, dat soldaat­worden gelijk `
deed staan met op verre slagvelden te moeten
fi vechten voor vreemde overheersching.
Want dit was het ten slotte: wat de keizerlijke
ii regeering goeds of kwaads bracht, zij was eene
vreemde, onnationale, zij had de natie geschrapt
§ uit de volkrenrij, zij belaagde de taal, die immers
gansch het volk is. En het is met een volk als
i? met den enkeling: het kan zich alleen waarlijk
ontwikkelen langs eigen lijn, naar eigen karakter; ‘
T het moet zich zelf zijn, niet gebonden en beheerscht
door machten, die vreemd staan tegenover zijn
verleden, zijn aard en wezen, zijne idealen. Vrijheid
";j is een geestelijk goed, dat niet in practische waarden
kan worden omgezet. Het is niet te bewijzen, dat
ïä de hongerige wolf uit den fabel goed deed zijne