HomeHet jaar 1813 en zijne gloriePagina 11

JPEG (Deze pagina), 582.58 KB

TIFF (Deze pagina), 5.03 MB

PDF (Volledig document), 15.27 MB

l
l
‘ l
9
l
het keizerrijk was vereenigd, dat velen ten onzent, j
onder de bekoring van zoo machtig eene persoon-
lijkheid, des keizers trouwe en aanhankelijke dienaren
zijn geweest - men mocht niet verwachten, dat de l
nationaalgezinden daarover juichen zouden; het was
zelfs misschien te veel gevergd, dat zij dankbaar
oog zouden gehad hebben voor de welwillendheid
van den gouverneur-generaal en van zoovelen zijner
ambtenaren - dienaren in elk geval van den
vreemden potentaat. Maar zij moeten toch gezien
hebben, wat wij thans nog zooveel scherper op-
merken: de zorgvuldigheid, waarmede de belangen
van het ingelijfde land werden behartigd, de regel-
maat van het prefectoraal bestuur, de vlugheid
van het administratief beheer, dat van sleur noch
treuzelen wist en wel vaak in botsing kwam met
onze ambtenaren, die gewoon waren aan een lang-
zame, omslachtige manier van werken. Veel meer nog.
De keizerlijke regeering heeft nieuwe industrieën
gesteund, landbouw, veefokkerij, bijenteelt bevorderd,
voor de ontginning van woeste gronden zich bij-
zonder verdienstelijk gemaakt, bebossching krachtig
ter hand genomen. Zij heeft een ernstig begin
gemaakt met eene regeling der geldmiddelen en
een rechtvaardiger belastingstelsel ingevoerd; zij
heeft de rechterlijke macht georganiseerd, weder
. naar het Fransche éénheidsbeginsel; zij heeft de
` inschrijving bij den burgerlijken stand, niet ge-
schapen maar, tot wet voor allen gemaakt; zij
E heeft zich het lot der gevangenen in de tucht- en
spinhuizen aangetrokken; de armenzorg verbeterd
' in dit land, waarvan de liefdadigheid zeker altijd
. groot, maar niet verstandig geweest was. Zoo heeft
l de geest des grooten keizers, die zijne dienaren
l.
ll