HomeHet jaar 1813 en zijne gloriePagina 10

JPEG (Deze pagina), 598.40 KB

TIFF (Deze pagina), 5.03 MB

PDF (Volledig document), 15.27 MB

Y ll ‘
jl . 8
doorgaan. De grijze oud­consul Lebrun was een
welwillend en gematigd man, hij poogde vaak
’s keizers strengheid te verzachten, en aardig is op-
·` j gemerkt, dat het voortdurend meeningsverschil
tusschen hem en Napoleon in den grond der zaak
zi eene voortzetting was van den strijd tusschen
Napoleon en den koning van Holland. Ook van
Pg d’Alphonse kan men met een gerust hart veel goeds
Q; zeggen, goedhartig, zich geheel aanpassend aan onze
‘L zeden en vooral een buitengewoon knap regeerder.
Onder hem stonden de prefecten, in wier handen
ïïj de eigenlijke administratie der departementen be-
5; rustte. Zij waren de dragers van de één- en on-
deelbaarheid des rijks, en de prefectuur, schepping
des grooten keizers, was een model van een stipt,
regelmatig bestuur, voor hoog en laag gelijk,
met dezelfde zorg voor allen, instelling, waardoor
Napoleon’s geest van den troon doordrong tot het .
iw kleinste dorp, waardoor voor het eerst die eenheid
E der gewesten werd bereikt, welke vroeger eeuwen
Z; haar niet hadden kunnen schenken. En dit blijft
eene beteekenisvolle waarheid, ook al loochenen
‘ wij geen oogenblik, dat daarnaast de jammerlijk
EQ zoek geraakte eendracht en de ontaarde vaderlands-
_ liefde zich hebben hersteld onder den harden druk
van ’s keizers regiment. Al verder ­- waartoe zou
i ,_`` het verzwijgen dienen ­- er was in zoo velerlei l
opzicht in onze vermolmde republiek een Augiasstal *
te reinigen; nu het achteraf gebleken is, dat _
de Fransche Heracles ons niet duurzaam heeft ‘
ij kunnen overheerschen, kan het nageslacht voor zijn ,
zuiveringsarbeid slechts dankbaar zijn. Natuurlijk
zien wij, na honderd jaren, deze dingen duidelijker
I ï dan de vaderen. Dat Holland op eervolle wijze met j
` l
nl