HomeS.O.S. (Save our souls)Pagina 8

JPEG (Deze pagina), 765.37 KB

TIFF (Deze pagina), 6.01 MB

PDF (Volledig document), 22.19 MB

ë 6
wereld·omvattende afmetingen. Dat het onverwacht
i kwam, en alleen hen, die geloofden in de goedheid en ‘· ;
l rechtvaardigheid der geallieerden, zoo pijnlijk trof, I.
, is ook iets gewoons in dergelijke gevallen: alle ver- “,»
raad komt onverwacht, en al wist de goddelijke 4
Jezus heel goed, waarheen en waarom Judas weg- A
· ging, toch bleven al zijne volgelingen in gelukkige '
onwetenheid tot op het oogenblik dat deze zijn
Meester kuste.
Het is niet noodig stil te staan bij het doel van
het verraad, het is nog hetzelfde als in den tijd
van Judas; Golgotha voor den een, zilverlingen voor
A den ander. Soms zelfs de strop. .. maar dat heeft
· alleen betrekking op de pathologie van het verraad,
en niet op de normale psychologie daarvan. i `
Stel een ander geval: de geallieerden weten niet,
wie de bolsjewiki zijn, die zij uitnoodigden tot een . ·
vriendschappelijke bespreking, 1] - en dan is het
waanzin. Want nu, na anderhalfjarige heerschappij J
der bolsjewiki in Rusland, hun werkzaamheid in i
V Duitschland en andere landen, kan alleen een waan~
_ J zinnige niet weten, welk een wreede, verwoestende .·
· kracht deze Europeesche wilden vormen, die alle
kultuur, wetten en moraal omverwerpen. Men moet wel »‘
j in het geheel geen verstand hebben, als men niet { .
, de eenvoudige, begrijpelijke handelingen, de daden ­
en begeertlen van het bolsjewisme doorziet. Men
jj 1) Juist enkele dagen geleden kwam uit Engeland opnieuw het bericht
omtrent den wensch tot het aanknoopen van onderhandelingen met de
j Sovjet-regeering.
li
l
j .
l
F
j.
j
la .