HomeS.O.S. (Save our souls)Pagina 25

JPEG (Deze pagina), 738.55 KB

TIFF (Deze pagina), 6.08 MB

PDF (Volledig document), 22.19 MB

23 .
­ en roep u aan. Al zijn uwe leiders zwak en hebben .
fouten begaan -e maakt gij nu hun fouten goed en ver-
. meerdert en versterkt hunne krachten door de uwen.
^ . Reeds als kind leerde ik u, Franschen, liefhebben
. en hoogachten en in uw geschiedenis leerde ik de
groote voorbeelden van ridderlijkheid en edelmoedig­
" ‘ heid kennen. Van u leerde ik vrijheid,, gelijkheid en
broederschap, volgens die ideeën leefde ik mijn heele
leven en zoo wil ik ook sterven. Met u weende ik,
toen de Duitsche horden uw schoon Frankrijk ver-
trapten en ik weet, dat gij mij niet bespotten zult
om mijn huidige tranen.
En tot u, Engelscht-bu, tot u elk afzonderlijk,
· wend ik mij : redt onze zielen. Het is in uw taal, dat die
noodkreet gevormd is, die wet geworden, is op alle
zeeën en de macht heeft de voorstevens van alle
. ' schepen naar het in nood verkeerend vaartuig te
wenden - gij zult niet vergeefs laten, roepen.
_ Reeds toen Duitschland zijn haat tegen u met
luider stem verkondigde, klonk daarin vrees en de
2, overtuiging van onvermijdelijken ondergang : het wist,
_ dat uw woord wet was en uw belofte gelijk stond
met een volbrachte daad. Het is niet noodig
· j " namen te noemen, maar reeds voldoende het woord
` ‘ ~ ,,m6llSCh” uitte spreken, om dadelijk den Engelschman
‘ te herkennen. Sta dan op, mensch, en reik ons uw
j hand, het zijn menschen, die hier omkomen: vrouwen
en kinderen!
l
. l t