HomeS.O.S. (Save our souls)Pagina 24

JPEG (Deze pagina), 789.52 KB

TIFF (Deze pagina), 6.08 MB

PDF (Volledig document), 22.19 MB

LQ grad zelf: daar gelooft men nu nauwelijks meer, _ »
ä noch in mensch, noch in God. En - het verlies van
Q; alle geloof in de menschelijke en goddelijke rechtvaar­. `
digheid, het ongestraft vertrappen van het hoogste ­ _
in de menschelijke ziel, dat is het grootste en bit- _
terste lijden, dat alleen te vergelijken is met de
lichamelijke martelingen van de bolsjewistische folter~ ‘· ·
lf kamer. Daarom zijn wij bijna allen waanzinnig, daar-
Q’ om staan zelfs de flinksten onder ons zoo dicht
j j aan de grens der wanhoop en van zelfmoord. Het is
moeilijk te blijven leven - het lijkt bijna een wel-
daad er van het leven bevrijd te worden.
jfï { Wie weet, misschien is het feit, dat ik mij tot u _
I wend, ook krankzinnigheid, die mij evenals anderen
aangegrepen heeft; misschien bestaat gij niet wer-
kelijk. en grijp ik talleen naar de schim van een pc
mensch. .. Neen, 1k geloof 1n u, maar 1k moet een .
bittere waarheid zeggen: ik moet al mijn krachten _ i
verzamelen, om dat geloof te houden, om die klacht
jälä te uiten, waarvan het nuttelooze mij in sommige
oogenblikken zoo duidelijk voor den geest komt.
Neen, ik geloof nog in ul - Maakt het zoo, o J
. mensch, dat mijn geloof ook het geloof worde van
de ongelukkigen, die op dit oogenblik in wanhoop '
wegkwijnen in het duistere Petrograd en reeds de . j ­
hand opheffen om zich zelf en hunne kinderen te ‘
j l, dooden. Dáár gaat de menschelijke ziel ten onder!
Mijn vriend, kom en reik mij de hand. Tot u, f
Franschen, tot elk van u afzonderlijk, wend ik mij
5 1
. l
` ...zM..­.-­.- Y aw--~ ---- ·· f