HomeS.O.S. (Save our souls)Pagina 22

JPEG (Deze pagina), 769.37 KB

TIFF (Deze pagina), 6.05 MB

PDF (Volledig document), 22.19 MB

ä;
êlr
20
ll·
e Al zou ik het beproeven, alles zou kleurloos en
onbeduidend zijn in vergelijking met de werkelijk-
Uï heid.
Om te vertellen zijn woorden noodig, en hier heb-
ben alle woorden, evenals valsch geld, hun eigenlijke s
waarde verloren; heele bergen van leugenachtige
El woorden stapelen zich op in de wereld - en onder
die slappe en laffe massa lijkt een geloofwaardig
woord verduisterd door duizend monsterachtige scha-
duwen. Hoe kunnen de lippen zich tot gebed ont- _
sluiten, wanneer de dronken Satan op den troon
zit? Ik noem hier de woorden: ontzetting-moord
- bloed. .. maar wat beteekenen die nog, als men .
Ill gedurende vijf jaar bijna geen andere woorden ge-
täj hoord heeft? Al zou ik het wagen de verschrikkin-
gen van stervend Petrograd te beschrijven ­ zou
dat dan niet klinken als iets afgezaagds, wat vroe-
{fi]?. ger al verteld is, en op zijn hoogst zou het een p "
ja, armzalig verzinsel van een romanschrijver lijken, of .
Kif een sentimenteele overdrijving van een advocaat,
die zich uitslooft voor zijn cliënt.
Neen, ik ga niet vertellen hoeveel noch hoe wij
geleden hebben: door anderen is er al genoeg over
gezegd en in de menschelijke taal zijn er geen
nie_uwe woorden meer voor te vinden. Maar iets, ·
{jj waar ik alleen op wil wijzen, is: het gevoel van
Ell zelf onbeschermd te zijn en de moordenaars onge- _
straft te weten. Het is niet zoo verschrikkelijk te ;
sterven of tot stervens toe te lijden, wanneer men j
het gevoel heeft dat er een Wet is, die op de een ‘
lj . ‘
i
[jj