HomeS.O.S. (Save our souls)Pagina 21

JPEG (Deze pagina), 727.71 KB

TIFF (Deze pagina), 6.04 MB

PDF (Volledig document), 22.19 MB

R 19
f Of de regeeringen der geallieerden haren bondge-
. noot Rusland ter hulp komen, of het aan zichzelf
overlaten, om zich uit den modderpoel op te werken,
Rusland zal, als zijn uur geslagen is, herrijzen, om
verlicht te voorschijn te komen en waardig zijn plaats
1 onder dc groote volken der wereld in te nemen. Wat
r voor ons, nietige stervelingen, die leven bij het
oogenblik, vreeselijk is, dat beteekent slechts één
enkelen hartslag voor het groote en onsterfelijke
Q . volk. Of er honderd duizenden meer of minder
ten onder gaan of hun lijden meer of minder jaren
duurt, - wat beteekent dat voor Rusland met zijn
groote, ondoorgrondelijke toekomst?
Neen, niet om hulp voor het Russische volk vraag
ik u, mensch. Maar voor die duizenden ,,meer of
. minder", die duizenden, die maar ééns leven en juist
nu, en waarvan er elk uur in ondragelijklijden te gronde
gaan ­- of een leven doorworstelen dat erger is dan
. de dood. Het doet er niet toe, dat zij den naam Russen
dragen; de hoofdzaak is deze: Het zijn menschen, wier
L lijden reeds zoo lang geleden begon en eindeloos voort-
duurt, zonder lichtpunt, als waren ze in de hel zelve,
waar geen uitweg is, en waar alleen slechte, boos-
aardige machten regeeren. Nog kan hun lijden verkort,
N nog kan de dood afgewend worden, en het is voor
Y de redding van hun zielen dat ik, als mensch, mijn
; bede uitzend.
o Mijn vriend, ik zal u niet vertellen, hoe ziek en
3 ellendig wij ons voelen in ons tegenwoordig Rusland,
l in ons gemarteld Petrograd. Ik kan het niet vertellen.
l
i
l