HomeS.O.S. (Save our souls)Pagina 18

JPEG (Deze pagina), 780.55 KB

TIFF (Deze pagina), 6.04 MB

PDF (Volledig document), 22.19 MB

jl ,
ll . _ r
e
ll ;
16
- dat Europa is niet in staat dien brand te blusschen. l
Besluiteloosheid en onderlinge verdeeldheid van ~
de leiders der ,,wereld­politiek", die hen verhindert
zich zonder aarzelen onder één vaan te scharen, 2
voert hen steeds verder in de armen der anarchie, l
die de revolutie in Rusland reeds verstikt heeft, deze `
gl thans in Duitschland verstikt, om heden of morgen t
heel Europa [daarna Amerika) te veranderen in een l
‘ arena van epidemischen moord en doodslag, van Q
algemeenen oorlog. Vandaag is er geen electriciteit ~ ·
in Berlijn, morgen geen kolen in Londen en wie
fl weet, wat er een week later gebeuren zal? Mis- i j
ll schien zal alle verkeer stilstaan, zullen de schepen V g
met graan onbewegelijk in de havens liggen en de l
y Hongersnoo d zal Europa regeeren, wegvegen wat _
lt nog overbleef van schuldigen en onschuldigen. . . V
ll Zoo wreekt het Noodlot zich op de geallieerden, ë
l iit, ` die de eeden voor den God der Menschelijkheid ge-
zworen, gebroken hebben. Ja, zij zijn openlijk ver- `
ii broken op dat noodlottig oogenblik, toen de Eiffel-
toren van uit den top de uitnoodigingen begon te ·
ll,. zenden aan moordenaars en slachtoffers. - En die
ll, eerlijke Russische agenten verzekerden daarop, dat ill
zij met minachting en afschuw de huichelachtige, jl‘_
E kleinzielige, nietswaardige uitnoodiging afsloegen. Be-
drogen zijn levenden en dooden en het eenige wat
men het wreede Noodlot nog kan afsmeeken is,
dat de tijd moge komen, dat men tot zich zelf komt Y
i, voordat het te laat is - dat het een oogenblik zijn ·
kastijdende hand late rusten. .. en dat het duistere `
l
ll,. l l