HomeS.O.S. (Save our souls)Pagina 17

JPEG (Deze pagina), 756.59 KB

TIFF (Deze pagina), 6.00 MB

PDF (Volledig document), 22.19 MB

' , 15
i' schappelijk reikt gij de hand aan jonge, krachtige
· moordenaars en dieven, monsters die voortgaan het
ij . _ bloed van onschuldigen te vergieten. Ja, het bloed
_ stroomt zinneloos en verschrikkelijk en in die zinne-
U loosheid is meer afschuwelijks en misdadigs dan in
t '* " al de vijf jaren van den oorlog. De moordenaar, wel-
. g , willend behandeld, voelt zich opgelucht, denkt niet
·meer aan vluchten, lacht iedereen uit, en vreest
zelfs geen levenden Engelschman meer, omdat hij
. hem maar voor een vogelverschrikker houdt.
,,De oorlog is uit. Er wordt niet meer gemoord,
de wapens neer!"
­ Dat is het weldadig bevel, dat de menschheid
wachtte van de geallieerden en van hunne, door
i de overwinning bekroonde wapenen. Maar inplaats
. _ daarvan als het ware, een zacht gesis, alsof het ge-
voel van menschelijkheid verdampt, waarmee Wilson
` gloeiende kolen besproeid heeft, en . . . bloed, bloed,
` j ­ ` bloed. Als tevoren weerklinkt geweervuur, de steden
worden veroverd en heroverd, er wordt geslagen
‘ en gedood, vernietigd en vernield. Met de kracht
van een boschbrand, die door den storm aange-
l wakkerd wordt, ontketent zich een onzinnige en .
‘ ej bloedige anarchie, baant zich een weg onder den
jl grond, vlamt weer aan alle kanten op, werpt vonken
° op het stroo, - en Europa, dat door vijf jaren van ont-
` bering ontzenuwd is; nog niet over de psychische
overspanning van den oorlog heen, en op het oogen-
blik veranderd is in groepen van half zinnelooze men-
_ schen, die hulpeloos staan tegenover wilde machten,