HomeS.O.S. (Save our souls)Pagina 14

JPEG (Deze pagina), 773.90 KB

TIFF (Deze pagina), 6.02 MB

PDF (Volledig document), 22.19 MB

Il ·
Tl
I, 12
I daden der menschen zijn zoo ingewikkeld en veel om-
gl vattend, - en in het bijzonder de kunst der politiek
I is, zooals de zwarte kunst, zulk eene veelzijdige,
subtiele zaak - dat hier behalve de twee uitleg-
I gingen: verraad of waanzin, nog andere beweeg-
redenen kunnen bestaan, die verloren gaan in het I ‘
labyrinth van groote woorden, in den overvloed van ;
decoraties en plechtige déjeuners, hooge hoeden, I
recepties, processies, en excursies naar de ruimen.
I Op alle fotografieën zie ik tot mijne geruststelling _
l de tanden van den heer Wilson zich in een breeden,
‘ vroolijken glimlach ontblooten, - maar ik vertrouw'
de oprechtheid van dien geruststellenden, zorgeloo­ I
.l zen glimlach niet. Is het in de ziel van den heer I
Ik Wilson zóó helder, als zijn gelaat op de fotografie _
·· dat uitdrukt? Zijn de gedachten van den heer Lloyd
I George zoo rustig en zeker, als zijne oogen op het
I lichtbeeld? Zou er niet een geheime vrees, een zekere = l .
weifeling, een onrustige besluiteloosheid in zijn, toe te
schrijven aan de eene of andere vage bijbedoeling?
‘ Dat er gebeuren kon, wat nu gebeurd is, dat de I
I onbezorgd moordende bolsjewiki in de gelegenheid
III werden gesteld naar het Prinseneiland te gaan, behoeft
l»ll nog niet rechtstreeks verraad te zijn. En terugkomend I A ‘
.` op het Evangelie, dat den heer Wilson zoo dierbaar
, is, - moeten wij dan hier niet voor het klassieke, ?
I verschrikkelijke beeld van Judas, een ander beeld I
in de plaats stellen, niet minder klassiek, maar veel I
T eenvoudiger en meer algemeen menschelijk: Pilatus, I
die zich de handen wascht?
nl I
rl I I
ll E
lIï I I
ll.