HomeS.O.S. (Save our souls)Pagina 13

JPEG (Deze pagina), 734.46 KB

TIFF (Deze pagina), 6.01 MB

PDF (Volledig document), 22.19 MB

Y. V.A , ._, . ..--­,~$#>:»«=‘"ï路'« . ··~·. «- - ­ a - a ~
I
t
' 11
nu toe nog niet voorgekomen is tijdens de allerergste
Europeesche tirannie . . . En het is vreeselijk om het
te zeggen: het dwaze Europa kijkt al een jaar aan-
- . ‘ dachtig naar die exotische wilde dieren, die zich
V met onze lichamen voeden - en nog kan het niet
‘ ’ « uitmaken, wat het voor zich heeft: ,,de voorhoede
` der democratie" of de voorhoede van duivels, die
uit de hel geworpen zijn ter vernietiging van de
rampzalige aarde. En Europa riep hen naar het
. Prinseneiland l
De opgesomde gebreken, waaraan men moet lijden,
om den bolsjewiek niet te kennen, geven in hun
geheel een volledig beeld van den absoluten dwaas -
van den mensch, beroofd van gezicht en gehoor, ge-
heugen en geweten, verstand en wil, van den mensch,
lijdende aan moreelen waanzin, onrein en dom. Nie-
mand toch kan aannemen, dat aan het hoofd van
de grootste tegenwoordige staten slechts patienten
l uit een krankzinnigengesticht staan. Hunne in de
` heele wereld bekende namen, hun energieke en vol-
maakt verstandige werkzaamheid gedurende den oor-
log en ten slotte, de achting, die tot nu toe zelfs
de vijanden voor hen voelden, ­- maken· zulk een
j gedachte niet alleen absurd en onaannemelijk, maar
zelfs beleedigend. Want het zijn geen krankzinnigen.
Maar als het geen krankzinnigheid is, wat dan . . .7
Hoeveel aanleiding er ook bestaat tot die onver-
mijdelijke gevolgtrekking, toch zal ik mij wel wachten,
j « die te maken. Het leven kan men niet altijd toetsen aan
l , harde en droge logika. De beweegredenen tot de