HomeHet keerpunt van BrabantPagina 8

JPEG (Deze pagina), 970.82 KB

TIFF (Deze pagina), 7.89 MB

PDF (Volledig document), 37.51 MB

~:=.#ïa51¥:=%i:i•saï·t­ ”‘ xä ae ’~ g_;_;;;;;;;g;§_;g;;;&;-,,,“,¤;a,,T~r·;g,,,,,à,a,,$,,,,,,,q _____"____ _Y_rY Y Y Y
6
De chronische armoede, waaraan Brabant zoo lang geleden
had, was daardoor weer in een acuut stadium overgegaan, en
’ zeker is het, dat een der lichtstralen, die de ideeën der Fransche ;
Revolutie ook in Brabant deden schijnen, de hoop was op een
l verlichting der financiëele lasten en een verbetering in de econo-
mische levensomstandigheden, die het welstandspeil der bevolking
i zoo diep hadden neergedrukt.
j De strijd, dien Staats-Brabant te voeren zou hebben, ging
i niet tegen een stadhouder, al dan niet; evenmin tegen een oli-
i, garchische regentenpartij of een vermolmde republiek: neen, het _
ging om zijn vrijheid, en de macht, welke dan ook, die die zou l
bedreigen, zou Brabant tegenover zich vinden. De leuzen der l
L Fransche Revolutie heeft men in eigen toon getransponeerd, of-
j schoon wel een enkele voorvechter voor Brabant die nog in al
+ haar scherpte heeft aangeheven. Dat is ook heel gelukkig ge- · j
weest, want de zeven Gewesten stonden geenszins met de armen
uitgespreid om den nieuwen broeder als gelijkberechtigde aan het .
hart te drukken. De belangen der generale schatkist, waarin vijf ,
generaties lang de belastingpenningen van Brabant verdwenen ,
waren (de gulzige zakken der ambtenaren laat ik nog buiten be- ä
·_ schouwing), spraken een andere taal dan de belangen van het
Generaliteitsland. En alvorens die elkander verstonden, werd er l
nog menig scherp woord gewisseld en menige bedreiging geuit,
die de Hoog Mogenden in Den Haag niet in het onzekere lieten, *
dat Brabant onder geen beding zich zou schikken onder het oude `
juk. Na maandenlangen strijd werd, niet het minst nog door de j
j, toegevendheid van Brabant, een overeenkomst bereikt, en 1 Maart j
1796 was de gedenkwaardige dag, die het keerpunt van Brabant
bracht. Op den morgen nl. van dien dag kreeg het Generaliteits-
land zitting in de zieltogende Staten-Generaal, en op dienzelfden
dag zag het zijn Representanten met die der andere Gewesten
de Nationale Vergadering binnentreden. *"
e. De erkenning van Brabant is een episode in onze geschie­ .
denis, die van meer dan gewestelijk belang is. Immers schreef
fi; Rogge niet in 1796, dat de bijeenkomst der Nationale Vergadering V
ij zeer sterk geürgeerd is door de houding, die Brabant in 1795 è
tegenover de overige Gewesten aannam?8) En is de aanwinst
van een nieuwe provincie niet een feit, dat ver over het revolutie-
tijdperk heenrijkt? De z.g. Friesche woelingen, waardoor Friesland Q
gedwongen werd deel te nemen aan de Nationale Vergadering,
V