HomeHet keerpunt van BrabantPagina 7

JPEG (Deze pagina), 878.13 KB

TIFF (Deze pagina), 7.75 MB

PDF (Volledig document), 37.51 MB

_ .. V .. » Y. r.rY -,7 -« «--­ W « «­­«~«­- «--.« -/-­­­-«-·­:-·~««««­­·-­-·­«-­·~T·~­Y~-~­­­-··r"v<r·r4‘“‘"""·‘""1­‘"`”""*·”"""`·""“"’”"""¥‘*"""""’“'“§z
5
hun eten: aardappelen met raapolie, als die niet te duur is; en
anders met azijn of karnemelk. Geen boter op het brood; geen
vleesch, en bij uitzondering een stukje spek. De gevangenen
hebben het beter dan deze zwoegers, die den ganschen dag en
_ zelfs den nacht moeten werken om dat meer dan karig bestaan
te winnen. ,, En waar vandaan ", zoo is dan de vraag, ,, dat deze
{ menschen ontberen, hetgeen men aan hen, volgens de stem der
menschelijkheid niet kan weigeren?" En het antwoord luidt:
,, alleen daarvandaan, dat zij niet evenredig aan-, maar boven hun
` vermogen belast zijn". 2)
En ook de Representant Dr. Guljé liet een zelfden toon
hooren in de vergadering van 16 januari 1797, toen ook hij aan
de overbelasting de schuld gaf van de intense armoede van Bra-
bant, waar 2/3 der bevolking behoeftig was. ,, Te vooren", zoo
sprak hij, ,,geduurende omtrend twee eeuwen is dit gewest door
, het oude bestuur schandelijk mishandeld geweest, met het be-
- halven honderde andere vexatien, zoodanig door ongeregelde
overschattingen uit te putten, dat dat land altijd gehouden is in
den armoedigsten staat, waarvan de bijzonderheden, doch nog
maar flaauwelijk, door andere Representanten zijn opgegeven". 3)
Q En een andere maal zei dezelfde afgevaardigde, dat de gezamen-
Z lijke provincies altijd ,,immense sommen van de ongelukkige be-
wooners van dat gewest verre boven hunne vermogens hebben
afgeperst". 4)
Niet alleen de afgevaardigden uit Bataafsch Brabant zelf traden
i voor de belangen van het deerlijk verarmd gewest op, maar ook
_ anderen, en ik noem dan Uijttenhage de Mist, secretaris van
Kampen, wezen er op, dat dit generaliteitsland meer dan ander-
) halve eeuw als overwonnen land was behandeld, en nu wederom
j in den laatsten oorlog bij den inval der Franschen het ergst van
` alle geleden had. 5)
*‘ Het was dan ook, zooals Guljé verklaarde 6), door de ram-
pen van dezen oorlog, door de menigvuldige requisities, zoowel
jl van de gealliëerde als van de Fransche legers, in immense schulden
~ gedompeld, terwijl de bewoners door de onophoudelijke inkwar-
tieringen totaal uitgeput en geruïneerd waren. Het Fransche leger
had het land zoo volkomen opgeteerd, dat het zelf gevaar liep
in het grootste gebrek te geraken, en alleen daarom reeds een
verdere inval in de Republiek voor de Franschen noodzakelijk
was. 7)
l
l