HomeHet keerpunt van BrabantPagina 5

JPEG (Deze pagina), 841.91 KB

TIFF (Deze pagina), 7.75 MB

PDF (Volledig document), 37.51 MB

r g _` rw Y __ _ _V_y n__ /_Y_V__ __,W___Y,,____,_ ___' ,_,,, ._f”-..._..«a-.Y.,,.., wrv -·­­­­«---·­·~-~~«--­- »~·~r·¤·""""‘"’"‘ ·""""""’*""""'”"®
Edelgrootochtbore Heeren Curatoren en Leden
van den Rood van Toezicht, Mijne Heeren Profes-
soren en Lectoren en Docenten dezer Hoogeschool,
l en Gü allen, die deze plechtigheid met Uwe belang-
stellende tegenwoordigheid vereert.
; Hooggeachte T oehoorders,
Een halve eeuw geleden heeft onze groote voortrekker in de
katholieke geschiedbeschouwing, Dr. W. j. F. Nuijens, in Den
Bosch een rede gehouden over Noord-Brabants Vrijmaking, en
daarin teekende hij met korte woorden de houding, door Brabant
aangenomen, toen de Franschen de vruchten der revolutie kwamen
» brengen aan de Lage Landen bij de Zee. ,, Brabant, zegt hij, was
. mishandeld, miskend, veracht; zij was de dienstbare in het huis
i der zeven zusters. Daar valt dit huis ineen, en zij is vrij. Wel
j verre van zich te laten medevoeren door de overwinnaars, blijft
f` zij getrouw aan het huis, dat ook het hare is geworden, dat ook
j zij heeft lief gekregen: niet om het genot, dat zij daarin heeft
gekend: maar om het leed, dat zij daarin heeft gedragen .... Noord-
j Brabants zonen zijn toen opgestaan in fier bewustzijn van hunnen
·, Dietschen stam; .... zij zijn opgestaan en hebben de hand aan
’t werk geslagen! Zij hebben Noord-Brabant behouden voor
Nederland, en door dit te doen hebben zij Neerlands Katholieken
_ vrijgemaakt/’ l)
g Wij mogen het Nuijens nazeggen: Noord-Brabant heeft zich
zelf behouden voor Nederland. Na al het leed, dat het verduurd
had; na al de afpersingen, die het zich had moeten laten welge-
vallen, heeft Brabant weer nieuwe offers moeten brengen, eer het
"· als gelijkberechtigde met de zeven Gewesten erkend werd: tot
het allerlaatste oogenblik heeft het arme Brabant moeten loven en
bieden en heeft het tenslotte zijne vrije erkenning moeten koopen.
De overige gewesten, Holland uitgezonderd, hebben het daarin
eer bemoeilijkt, dan geholpen.
Verleden jaar heb ik bij dezezelfde gelegenheid U gesproken
. over het ,, het arme Brabant", en heb ik een schets ontworpen
ä van de vele en velerlei belastingen, waaronder de bevolking van
_, Brabant gebukt ging ten bate der kas van de Generaliteit.
l
5
1 t D . ..... ..r_-._o.-..-.-.