HomeHet keerpunt van BrabantPagina 40

JPEG (Deze pagina), 804.86 KB

TIFF (Deze pagina), 7.80 MB

PDF (Volledig document), 37.51 MB

` ‘·­­-­ ·» ~~ ~­­­­«· ­•-­ï­­­•­.­.....-=-..-.., ..,. •.«.,s.,..,.•...,,...`.`.....,________________,,,,_,__,_,, `üà N WW v fr fr g Y Y Ik
17
I
ll . t
H 4 3
E 2 ‘
j _ 38 Q
, *6) Die titel werd 15 juli 1795 gewijzigd in: Provisioneele Represen­
j l tanten van ’t Volk van Bataafsch Braband. R. B. B. 1795. Blz. 17. W
w *7) .Hezenmans. a. w., blz. 500. ·.
.1 .
li *2) ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief. Register A. 168b, Fol. 244 r¤. Vgl. ,
i R. S. G. 1795. Blz. 1153.
{ 2 *2) G. Vreede, De Vrüwording van Noord-Brabant in 1795. ’s-Her- .
j togenbosch, 1859. Blz. 46. ]. Hezenmans, a. w., blz. 504. A. Commis- .
§ saris, Van Toen wy vrä werden. Dl. 1, Groningen, 1928. Blz. 29. "
26) R. B. B. 1795. Blz. 61. De mededeeling bij Hezenmans, a. w., ;
1 { blz. 503, dat dit geschiedde op motief, dat dit ,, recht .... nergens elders in ,
den lande door het volk werd bezeten ", vindt geen steun in de Resolutiën l. c. 2
2*) Vgl. o. a. het placaat van 7 Nov. 1598. Groot Placaet-Boeck. Dl. 1, j
, j ’s­Gravenhage, 1658. Blz. 2282. *
' 22) G. Vreede, De Vrüwording enz., blz. 45.
E 22) G. Vreede, a. w., blz. 72. ,
24) _|. v. Heu rn, Historie der Stad en Meyerye van ’s­Hertogenbosch. =
1 Dl. 4. Utrecht, 1778. Blz. 247. {-V
26) Zie R. S. G. 1795. Blz. 2019, 2077 en 2269. R. B. B. 1795. Blz. 226, ‘_
E j 383.
j 26) Nieuwe Nederlandsche jaarboeken. Amsteldam, 1795. Dl. 30, Stuk 6. 1
‘ Blz. 4263, 4266 vlgg. ‘
27) Nieuwe Nederlandsche jaarboeken. Amsteldam, 1795. Dl. 30, Stuk 7. I
g lg Blz. 5375. Q
gl 22) ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief. Register A. 168a. Fol. 454.
‘ 22) C. Rogge, a. w., blz. 595. De opmerking van Hezenmans, a. w., j
blz. 527, dat het besluit luidde ,,kan" (in plaats van: zal) worden bijeen- Y
jl geroepen, is onjuist. ;
. 26) Monument voor het aankomend geslacht, opgericht in de Bataafsche .
i§ Republiek. Z. j. en pl. (K. Bibl. 22881). Blz. 9.
‘ L 2*) C. Rogge, a. w., blz. 615. ._
ä 22) Vgl. Staat der Financie van de Republiek der Vereenigde Neder- ·‘
E landen. Dl. 1, Amsteldam, 1791. Blz. 63. ,
; 22) Dagverhaal enz., Dl. 4, blz. 405, 407. Dl. 5, blz. 858, 861. T
· 22) Plan van constitutie voor het volk van Nederland . . . in het jaar 1796.
‘ Den Haag, 1796. Blz. 64. V
26) Dagverhaal enz., Dl. 3, blz. 698. 7
26) H. Colenbrander, Gedenkstukken enz., Dl. 1, blz. 633. ;
. 27) Dagverhaal enz., Dl. 2, blz. 135.
22) L. Houben, Geschiedenis van Eindhoven. Dl. 2, Turnhout, 1890. X
1 Blz. 376 vlg. j. Hezenmans, a. w., blz. 545.
22) Dagverhaal enz., t. a. p. ‘
"°) L. Houben, a. w., blz. 374. 7