HomeHet keerpunt van BrabantPagina 39

JPEG (Deze pagina), 846.26 KB

TIFF (Deze pagina), 7.79 MB

PDF (Volledig document), 37.51 MB

’ 37
besluiten dan met de korte woorden, die de secretaris van Eind-
~ hoven aan het eind van een zijner protocollen plaatste:
. ,,Hier eindigt de Souvereiniteit der Staten-Generaal der
Vereenigde Nederlanden over de Generaliteitslanden. EEUWIGE
1 NlE.MORIE”. "°).
AANTEEKENINGEN.
l
tg De stof van voorgaande rede is voor een groot deel ontleend aan de
. Resolutiën van de .... Staten-Generaal der Vereenigde Nederlandsche Pro-
; vinciën, 1795 en 1796, alsmede aan de Resolutiën van de Provisioneele Repre-
A sentanten van het Volk van Bataafsch Braband, 1795, en aan de Resolutien
g van de Representanten van het Volk van Bataafsch Braband, 1796. Verwij-
A zingen daarnaar zijn slechts bij uitzondering in de volgende noten opgenomen,
de titels zijn dan resp. verkort tot: R. S. G. en R. B. B.
. ‘) Onze Wachter, jrg. 1881, dl. 1. Utrecht. Blz. 84.
j 2) Dagverhaal der handelingen van de Nationale Vergadering. ’s-Gra-
venhage. Dl. 3, blz. 740.
S) Dagverhaal enz., D1. 4, blz. 506 vlg.
4) Dagverhaal enz., Dl. 4, blz. 52.
q 5) Dagverhaal enz., Dl. 3, blz. 773.
r 5) Dagverhaal enz., Dl. 2, blz. 148.
‘ 7) H. Colenbrander, De Bataafsche Republiek. Amsterdam, 1908.
Blz. 42 vlg.
Q 8) C. Rogge, Tafereel van de Geschiedenis der jongste Omwenteling
. in de Vereenigde Nederlanden. Amsterdam, 1796. Blz. 561 vlg. Vgl. [L. Appe-
1 lius], De Staatsomwenteling van 1795. Leyden, 1801. Blz. 28.
j 9) j. Hezenmans, ’s­Hertogenbosch van 1629 tot 1798. ’s­Hertogen­
g bosch, z. j. Blz. 474 vlgg.
t '°) H. Colenbrander, Gedenkstukken der Algemeene Geschiedenis
’ van Nederland van 1795 tot 1840. Dl. 1, ’s­Gravenhage, 1905. Blz. 622, 624,
1 630, 634.
J ") H. Colenbrander, a. w., blz. 646.
i 'Z) Vgl. G. Vreede, Geschiedenis der diplomatie van de Bataafsche
r Republiek. Utrecht, 1863. Blz. 178.
’ ‘ 15) De formule werd ingevoerd op 20 Februari 1795. R. S. G., 1795.
Blz. 197 vlg. Vgl. Dagverhaal enz., Dl. 1, blz. 14. Afschaffing der titu-
latuur: Hoog Mogende Heeren, ,,deeze brommende en zesvoetige benaaming",
is toen niet doorgegaan.
"‘) ’s-Hertogenbosch, Stadsarchief. Register A. 168b, Fol. 142 v5.
*5) De tegenstelling Den Bosch-Tilburg blijkt uit een passus van een
i rapport voor de regeering in Den Bosch: ,, ..... dat hij [nl. Deckers], dien
; onaangezien tot Provisioneele Repraesentant benoemt zijnde, had gehoopt,
. dat de vergadering binnen de eenige hoofdstad van Bataavs Braband...
1 zoude gevestigt worden; en zig, in dat vertrouwen, naar Tilborgh, het dorp,
hetwelk toen tot het Versailles der provisioneele repraesentanten was ver-
; koozen, begeven had." ’s­Hertogenbosch, Stadsarchief. Register A. 322a,
[ ongefol., 18 November 1795.
l
2
l
E
l