HomeHet keerpunt van BrabantPagina 38

JPEG (Deze pagina), 927.39 KB

TIFF (Deze pagina), 7.80 MB

PDF (Volledig document), 37.51 MB

l
i
l

36 V
lijk uur van 29 Februari 1795 voor afgehandeld gehouden, en J
zou aan de Brabantsche afgevaardigden den volgenden dag toe-
gang gegeven worden tot de Nationale Vergadering, die alsdan `
moest bijeen komen. Een mededeeling van Verhees, een der drie ‘
Brabantsche onderhandelaars, licht ons nog eenigszins verder in
j E over den, men mag wel zeggen dramatischen gang van zaken op t
jg dien gedenkwaardigen avond en nacht van den 29***** Februari. 1
j ~ De laatste conferentie der commissie eindigde ’s nachts ongeveer -
1 half twaalf, - het is als het ware een voorlooper van de Haag- j
sche Conferentie 1929, - doch men scheidde van elkaar zonder »
{ tot overeenstemming te zijn gekomen. De vraag, wie de t. 20.000
rï rente, die ten laste van de beden stonden, zou betalen, had nog [
j geen antwoord gevonden. 37) Bij het heengaan kwam het nog tot
een heftige woordenwisseling tusschen Pieter Pijpers en jan van 2
Hooft over de schuld van het mislukken der onderhandelingen. 38)
. De Staten­Generaal wilden het echter blijkbaar niet tot een
i , breuk laten komen, en namen in dezelfde nachtelijke zitting het hier-
* boven aangehaalde besluit, waarin de rentebetaling voor rekening van r
{ het Bondgenootschap werd genomen. Op 1 Maart kwamen de Staten-
·ï r Generaal ’s morgens ten 9 uur voor hunne laatste zitting bij
‘ elkander, en deden hun resolutie aan de Gedeputeerden van Bra- 2
` bant ter hand stellen. 39) Zes van de zeven gewesten, Holland 2
· Q hield zich weer aan den kant van Brabant, lieten nog uitdrukke- i
Q lijk vastleggen, dat zij wel toegestemd hadden in de betaling der
rente, maar dat zij daarmede niet de kapitalen ten laste van de
Unie hadden overgenomen. Staande de vergadering kwam het
. schriftelijk bericht, dat de Brabantsche gedelegeerden de overeen-
komst hadden aanvaard, waarop het besluit werd genomen hun t
ook nog toegang te geven tot de Vergadering van Hun Hoog j
. Mogende, die binnen eenige minuten zou worden ontbonden. In ;
. een kort welkomstwoord sprak de voorzitter Van der Stege de j
z hoop uit, dat de vereeniging nuttig zoude zijn voor land en volk, it .
waarop Van Hoott met een gezwollen, pathetische redevoering
antwoordde.
1 En op het middaguur traden ook twaalf Representanten van
. Bataafsch Brabant de zaal der Nationale Vergadering binnen. Het `
uur der gelijkstelling had geslagen. Het keerpunt in de geschie- Q
denis van Brabant was gekomen, zij het ook na veel strijd en j
ten koste van groote offers. *
Het lange verhaal daarvan meen ik niet beter te kunnen
5
r nl
A