HomeHet keerpunt van BrabantPagina 37

JPEG (Deze pagina), 900.17 KB

TIFF (Deze pagina), 7.80 MB

PDF (Volledig document), 37.51 MB

l
1
i
ss
ä
j becijfering springt ook dadelijk in ’t oog. Immers een quote van
33/40/0 zou nog maar een voor korten termijn gehalveerde quote
4 zijn en de eigenlijke quote zou het dubbele daarvan bedragen.
De Brabantsche Gedeputeerden zullen niet hebben nagelaten op
` de onbillijkheid van die berekening te wijzen. Maar er school nog
’ een tweede adder onder het gras. De som van l3‘/2 miljoen
gulden was het gefixeerd jaarmaximum der staathuishouding en
l daarnaast konden nog zeer ingrijpende buitengewone lasten ge-
_ heven worden. lpso facto zou Brabant ook daarin nog mede
i moeten betalen; eerst tegen de verminderde, maar na afloop van
E den termijn tegen de volle quote. En geheel de belastingopbrengst,
‘ berekend volgens de oude, al te zware heffing, zou in dezen opzet
3 reeds noodig zijn om zijn aandeel in de gewone uitgaven op te
v brengen !
Later, in het plan van de nieuwe constitutie, werd voor Bra-
bant een jaarlijksche som van f. 405.000 aangenomen 33): dit bedrag
. zal heel wat beter de draagkracht van Brabant benaderd hebben
ï dan het voorstel van een quote van 7.45 3/,,, door de Commissie
‘ der Staten-Generaal naar voren gebracht. Doch hier zal wel de
3 Hollandsche koopman aan het woord geweest zijn, die volgens
l het bekende gezegde altijd te veel vraagt. Wanneer hij daarvan
een gedeelte laat vallen, is de welwillendheid nog aan zijn kant
j en verkrijgt hij meer dan hem billijkerwijze toekomt. De Braban-
j ders zullen bij het hooren van zulk voorstel onderschreven hebben,
Q wat de Fransche Representant Richard schreef in een brief van
30 Maart 1795: ,, Les sentimens généreux sont inconnus dans ce
pays et n’y sont regardés que comme des idées abstraites et
philosophiques. L’argent est le premier principe de toutes les
actions." 33) Het is te begrijpen, dat Brabant op dien voet geen
erkenning kon of wilde koopen. Met dit rapport scheen men dus
; verder van huis dan ooit, maar blijkbaar beschouwde de Vergade-
j ring dit voorstel niet als ernstig gemeend en gaf daarom aan
eenige leden opdracht aanstonds nader met de Gedeputeerden
van Bataafsch Brabant overleg te plegen. Na afloop werd onmid-
dellijk daarvan verslag gedaan, en toen viel het besluit, dat Ba-
taafsch Brabant in alle gewone en buitengewone lasten zou worden
5 aangeslagen tegen een quote van 33/0, en dat het vrij zou zijn
ï van de betaling der renten, verschuldigd op de kapitalen, die ten
laste der beden waren opgenomen. Ofschoon Zeeland ook met
deze resolutie niet instemde, werd de aangelegenheid in het nachte-
l