HomeHet keerpunt van BrabantPagina 34

JPEG (Deze pagina), 954.83 KB

TIFF (Deze pagina), 7.82 MB

PDF (Volledig document), 37.51 MB

,’k» · ~­­---~·" ‘·‘·"­ --- ,_ "(
V
t
li
t ‘
i 32
lt .
vergetelheid bedolven werden, doch daar hierin aan de begeerte
dezer vergadering (nl. van Holland) niet zynde voldaan geworden,
dezelve zich verplicht vond opentlijk aan het Bataafsche Volk en
de Nakomelingschap te doen blijken, dat het buiten schuld was,
t dat deze zaak zoo lang had getraineerd, en niet ter conclusie
[ ware gebragt, en te verklaaren de gevolgen, welke daaruit zoude
j kunnen of mogen voortkomen, te laaten ter verantwoording van
1 die geenen, welke tot hier toe hebben medegewerkt." Dat was
1 duidelijke taal, zooals tot dan toe ten bate van Brabant niet in
3 ’s Lands vergaderzaal had geklonken, en ofschoon het stuk in ‘,
t handen der commissie werd gesteld, zal het zeker geen geringen j
indruk gemaakt hebben. Daardoor zijn ongetwijfeld de Brabant- ,
j sche afgevaardigden gesterkt om hunnerzijds ook een beetje cor- i
dater uit den hoek te komen. Op Zaterdag 27 Februari richtten
zij een schrijven aan de Staten-Generaal, dat zij al den 16d" Fe-
bruari hun besluit verwacht hadden; dat zij echter van ter zijde
hadden vernomen, dat vier gewesten bezwaren bleven houden
tegen de conclusie van het rapport; dat zij daarom mededeelden E
nader opdracht ontvangen te hebben in onderhandeling te treden
«· over een percentsgewijze quote, mits die dan geregeld zou zijn
~ vóór 1 Maart. Brabant van zijn kant wilde niets nalaten om de
l opneming in het Bondgenootschap te verkrijgen, zelfs door offers
,, boven zijn kragten". Ook dit stuk werd naar de commissie ver-
wezen, die bij de afgevaardigden van Brabant nu moest infor-
A meeren, welke nadere voorstellen zij konden doen. Het rapport
V daarvan zou daags daarop, dus Zondag, worden ingewacht. Om
j schoon schip te maken met hun werk hadden de Staten op dien
dag een zitting uitgeschreven, en werkelijk kwam toen het be-
doelde rapport reeds binnen. Maar het kon niet anders melden,
_ dan dat de Brabanders geen mededeelingen over andere voor-
j stellen wenschten te doen, tenzij hun vooraf verzekerd werd, dat
het resultaat der onderhandelingen nog vóór 1 Maart en zonder .I
nadere ruggespraak met de gewesten zou worden geconcludeerd.
1 Blijkbaar wilden de afgevaardigden niet weer een lijdensweg be-
ginnen met rapporten en overname voor copie en gewestelijke
i resoluties en verwijzing naar commissies, gelijk zij thans reeds
‘ twee maanden hadden medegemaakt. Hun lastbrief, dien zij nog
zoo zorgvuldig voor de Staten-Generaal verborgen hielden, had-
” den zij echter reeds lang in den zak. De tegenstand tegen de
l. conclusie van het rapport, dat een vaste som voorstelde in plaats