HomeHet keerpunt van BrabantPagina 32

JPEG (Deze pagina), 942.51 KB

TIFF (Deze pagina), 7.83 MB

PDF (Volledig document), 37.51 MB

äl l
il
»&
lj
_ 30
zich over het voorstel zouden hebben verklaard. Zooals echter ge-
j bruikelijk, werd ook nu in de Staten niet zoo haastig gewerkt.
Holland kwam het eerst, nl. op 12 Februari: het voorstel van 5
Februari werd door hen aangenomen, terwijl tevens er op werd
f aangedrongen, dat op den vastgestelden datum van 16 Februari de
zaak afgewerkt zou worden. Zeeland kwam 15 Februari. Van het
lange vertoog was dit de conclusie, dat het voor Bataafsch Bra-
j bant een quote wenschte, zoowel in de gewone als in de buiten-
gewone lasten, en tevens een aandeel in de honderd miljoen oor-
j logsschatting aan de Fransche Republiek. Daarenboven moest ook [I
i nog worden bepaald, welk gedeelte der Generaliteitsschulden op
de rekening van Brabant zou worden geschreven. Dat Brabant
zijn deel in die schulden al meer dan voldoende gedragen had,
. was aan Zeeland blijkbaar ontgaan. Na lezing van de resolutie
van Zeeland, werden de ontbrekende gewesten er nog eens aan
herinnerd om uiterlijk daags daarop hunne resoluties in te zenden.
g Op dien dag, 16 Februari, bracht Holland weer in herinnering,
dat het reguleeren van de quote van Bataafsch Brabant moest af-
gedaan worden, maar tevens deed het een bemiddelingsvoorstel,
t nl. dat de conclusie van het rapport zou aangenomen worden voor
j één jaar of althans voor den duur der Nationale Vergadering. Utrecht
i stemde dit bij; Zeeland bleef bij zijn afwijzende houding. Ook
l van Overijssel was nu de resolutie ingekomen. Zij was wat milder .
dan die van Zeeland. Overijssel wenschte een quote: voor Brabant
H moest geen uitzondering op den algemeenen regel worden ge-
maakt; en dan een quote, vastgesteld op de gewone betalingscapa-
citeit van het gewest, zoo noodig, kon men daarop eenige remissie
geven. Ook zou Brabant een aandeel moeten dragen in de
Fransche oorlogsschatting. De resoluties van drie der zeven ge-
westen, van Gelderland, Friesland en Stad en Lande van Gronin-
gen ontbraken nog. Tot een besluit kon men dus nog niet komen.
l Men stelde daarom de ingekomen stukken maar weer in handen ····
j der vroegere commissie en van de commissie tot de financiën om
rapport. Twee dagen daarna kwam de resolutie van Friesland
binnen. Dit stemde in met het rapport wat aanging het vaststel-
‘ len van een bedrag, maar niet, dat Brabant niet zou behoeven te
participeeren in een gedeelte van de honderd miljoen oorlogs-
g kosten. Daarmede was immers ook de vrijheid van Brabant ge-
kocht: het moest dus ook zijn aandeel brengen op het altaar der
vrijheid. Het zou daarvoor zelfs op de eerste plaats in aanmer-
l