HomeHet keerpunt van BrabantPagina 30

JPEG (Deze pagina), 951.54 KB

TIFF (Deze pagina), 7.81 MB

PDF (Volledig document), 37.51 MB

gt
jl .
· 28
ll
jl meening is geenzints geweest, om de Gedeputeerden van Bataafsch
Brabant in het nu existeerend geval af te wijzen." De regeling der
quote moest echter, ook volgens hunne meening, afgehandeld zijn,
alvorens aan Brabant sessie zou worden verleend. Het is begrijpe-
j lijk, dat de Representanten van Brabant weinig gesticht waren door
de handelwijze der Staten-Generaal. In een rapport daarover
[ wijzen ook zij op de inconsequentie in de argumenteering der
li Staten-Generaal, en betitelen die zeer terecht als ,,woordenvitterij ",
doch geven toch aan hunne Gedeputeerden machtiging, om, wan- ’
r neer de provinciën niet een bepaalde som wilden aanvaarden, zij
provisioneel nadere onderhandelingen konden beginnen over de
· vaststelling eener quote. Ook de Staten-Generaal hadden op 21 ja-
nuari een viertal leden aangewezen om opnieuw deze kwestie
onder de oogen te zien; als voorzitter trad op Pieter Leonard
. van de Kasteele, de gewezen pensionaris van Haarlem, die vooral
in de Nationale Vergadering als financiëele specialiteit op den
j voorgrond kwam. Met bekwamen spoed is deze commissie met
+ het haar opgedragen werk gereed gekomen. Het zeer omvangrijke
i rapport kwam reeds 5 Februari bij de vergadering der Staten-
t Generaal in behandeling; de conclusie, waartoe dit kwam was
dezelfde als die het rapport van 29 December bevatte: betaling
dus van een vaste som van f. 950.000 voor den tijd van 3 jaar.
· Aan de reeds eerder gestelde voorwaarden was echter thans nog
bijgevoegd, dat dit niet praejudiciëerde op de betaling der laatste
Y 50 miljoen aan de Fransche Republiek, voor zoover die in de
volgende drie jaar zouden betaald worden. M. a. w. men wilde de
handen vrij houden om ook Brabant nog daarvoor extra aan te
slaan. Ook wat de argumentatie betreft, vertoont dit rapport veel
overeenkomst met het eerste, de grootere omvang zal wel te dan-
` ken zijn aan den gerekten stijl van v. d. Kasteele, die volgens een j
pamflet uit dien tijd in zijn redevoeringen rijker in woorden was i;_
a dan in zaken. 3°) Ook hier wordt gewezen op de rampen, die J
Brabant in de laatste jaren te lijden heeft gehad: Breda was tot
tweemaal toe beschoten; Den Bosch eerst in 1787 geplunderd en
l vervolgens in 1794 langdurig belegerd; Grave was door de Fran-
‘ schen in een puinhoop veranderd; heel Brabant was veel meer dan
eenig ander deel der Republiek door den laatsten oorlog uitgemer-
geld. En in zachte bewoordingen, - het was oud zeer, dat hier
geraakt werd -, werd ook gewezen op het optreden der Staten
tegenover het Generaliteitsland, die alles er van gehaald hadden
r I
i
; ä
l