HomeHet keerpunt van BrabantPagina 28

JPEG (Deze pagina), 955.00 KB

TIFF (Deze pagina), 7.86 MB

PDF (Volledig document), 37.51 MB

i . 26
f. 1.l07.l72­l-8. De landfol en de houtschat zouden echter niet
Q meer geheven worden, wat een vermindering van ruim f. 60.000
; beteekende, daartegenover echter stonden de baten van het klein
zegel, die vanaf 1 januari 1796 aan Brabant zouden komen in ­
j plaats van aan de Generaliteit, wat een voordeel van f. 12.000
Q beteekende.
Met verrekening dezer bedragen kwam men tot een inkomen
ig van f. 1.060.000 per jaar; deze som zou dus den grondslag kunnen
geven voor de quote. Nu was het echter nog de vraag, of men "
j een quote, dus een zeker percentage zou vaststellen, dat Brabant
in de ordinaris en extra-ordinaris lasten zou moeten betalen, dan
wel dat zijn aandeel op een bepaalde som zou worden gefixeerd.
Aan het laatste had de commissie de voorkeur gegeven, vooral
t op grond hiervan, dat het hoogst noodzakelijk was aan Brabant
eenigen tijd te geven om op zijn verhaal te komen. Het daarop
betrekkelijke gedeelte van het rapport is merkwaardig, omdat zon-
der eenige reserve daarin erkend werd, dat in den laatsten oorlog
j geen deel der republiek zoo zeer geleden had als Brabant, terwijl
het zich ook nog herstellen moest van de Generaliteitsperiode.
L Dit gewest, zoo lezen wij in het rapport, heeft boven alle andere
g deelen der Republiek gedurende de laatste jaren uitermate veel
geleden, zelfs zoo ,, dat de voornaamste steden door belegeringen,
ä en de meeste ingezetenen door zwaare schaden zoo verregaande
= geruïneerd waren, dat dezelve veele jaaren zouden nodig hebben,
om zig eenigsints te herstellen, terwijl zij, ten aanzien van zeer
1, zware inquartieringen, en zeer exhorbitante requisitien voor de
alles behoevende Fransche Armée, de meest bezwaarde gedeelten
V der Republicq zoo niet overtroffen, ten minste volkomen evenaaren".
T Wanneer nu zijn aandeel op een bepaald bedrag werd genomen,
_ en het aldus in staat werd gesteld ,, om zig gedurende zekeren
, tijd, door het maaken van de nodige verbeteringen in het huis- {_
houdelijke, zoodanig te redresseeren", zou het in de toekomst door
gi een hoogere quote de Republiek van nog meer nut kunnen zijn.
j De practische toepassing van dat beginsel echter, nl. de be-
° paling van het bedrag, leverde beduidend meer moeilijkheden op.
· De Brabantsche afgevaardigden berekenden, dat de huishoudelijke
kosten van het provinciaal of departementaal bestuur minstens
· f. 110.000 zouden bedragen, zoodat er dan nog f. 950.000 over-
f. bleef, welk bedrag door onvermijdelijke remissie aan verschillende
plaatsen, die door den oorlog bijzonder geleden hadden, zeker