HomeHet keerpunt van BrabantPagina 27

JPEG (Deze pagina), 931.97 KB

TIFF (Deze pagina), 7.86 MB

PDF (Volledig document), 37.51 MB

l
l
l 25
E vangst te nemen. Bespreking daarvan werd uitgesteld, totdat het
’ schriftelijk rapport zou zijn ingeleverd. Dat geschiedde op 8 januari
l 1796. Toen zetelde echter niet meer de vergadering van ,,de Pro-
visioneele Representanten van het volk van Bataafsch Brabant".
Overeenkomstig de vroegere afspraak bij de instelling van het
5 Tusschenbestuur was dat op 1 januari vervangen door een nieuwe
vergadering, nl. van de ,,Representanten van het volk van Ba-
taafsch Braband", waarmede de gelijkstelling met de overige ge-
westen een stap nader was gekomen. Alleen die ellendige geld-
j kwestie belette nog altijd de volledige erkenning. Het resultaat,
j waartoe de Commissie gekomen was, en dat op 8 januari door
de Representanten van Bataafsch Brabant werd aanvaard, was het
l volgende:
Brabant zou in de generale lasten geen quote, maar een vaste
som bijdragen, welke werd vastgesteld op f. 950.000, in vier
. driemaandelijksche termijnen te voldoen, waarvan de eerste, loopen-
j de van 1 januari 1796 tot ultimo Maart, niet vóór 1 juli zou be-
hoeven te worden betaald, en zoo vervolgens. Inkomsten en uit-
l gaven over 1795, die in 1796 nog verrekend moesten worden,
4 zouden voor rekening van Brabant blijven. Brabant zou ook door
E moeten gaan met de betaling van zijn deel in de tractementen van
j predikanten, schoolmeesters en kosters, alsmede moeten blijven
j zorgen voor het onderhoud van kerken, orgels, pastoriehuizen enz.
_ Wenschte het dat niet te doen, dan werd de som van f. 950.000
met f. 150.000 per jaar verhoogd en alzoo gebracht op f. 1.100.000.
Verder bleven voor rekening van Brabant de kapitalen, die op
het kantoor der beden stonden in het kwartier van Den Bosch,
en ongeveer f. 20.000 intrest per jaar vorderden. Deze overeen-
komst zou voor drie jaar gelden, tenzij de te maken constitutie
daarin wijziging zou brengen. Zooals reeds gezegd, Brabant aan-
vaardde deze overeenkomst. Alleen maakte het een reserve omtrent
_` de te betalen tractementen aan predikanten, enz.: ,,Om de mensch-
j lievendheid zo veel moogelijk plaats te geeven" zou het die tracte-
menten betalen gedurende drie jaar, doch onder bijvoeging, ,, dat
I de afstervenden niet ten koste of laste van het volk van Bataafsch
Braband zullen worden geremplaceerd."
Uit de behandeling, die deze overeenkomst in de Staten-Gene-
raal vond, blijkt hoe men tot de vaststelling van het bedrag van
, f. 950.000 was gekomen. Over de laatste jaren was in Bataafsch
j Brabant een gemiddelde belastingopbrengst ontvangen van