HomeHet keerpunt van BrabantPagina 26

JPEG (Deze pagina), 961.35 KB

TIFF (Deze pagina), 7.86 MB

PDF (Volledig document), 37.51 MB

r l
< ä
g 24 l
bezwaren geformuleerd, die Staats­Brabant meende te moeten
maken tegen den inhoud van bovengenoemde missive van 14 `i
. October. Daarin stond nl., dat de bespreking zou gaan over de i
: quote ,, zo in de reeds gedaane en nog loopende petitien, als die V
T in het vervolg tot de gemeene zaak noodig zullen geoordeeld j
l worden." Dat was wel wat veel gevergd van de goedheid van ‘
Brabant. Dit wilde wel een quote betalen in de lasten in de
toekomst, maar niet in die van het verleden. Immers Brabant
had alleen den last en ook de kosten gedragen van de Fransche
invallen van 1793; dan had het in 1794 eerst de Engelsche legers j
en vervolgens de Fransche op zijn grondgebied gehad; eerst 20 ;
` October 1794 ging een deel der Franschen over de Maas. Brabant
’ had ook het eerst het twijfelachtig voorrecht om de assignaten l
l der Franschen in ontvangst te moeten nemen. En de belastingen
_ van Bataafsch Brabant zouden tevens tot 31 December 1795 geheel
voor de Generaliteitskas blijven. Het ware alleronbillijkst Brabant .
V in de oorlogskosten der andere gewesten te laten deelen, nadat j
het zelf die zoo lang geheel alleen had gedragen. De leden van
O het Bondgenootschap, zoo voegde men er heel teekenend bij,
jv zouden toch niet ,, van den doodvermagerden Brabandschen Leeuw t
ook nog deszelfs huid vraagen." Men vermoedde echter, dat het
maar een taktiek der zeven Gewesten zou zijn om door veel te vra- er
j gen iets te kunnen stellen tegenover de zoo uitgebreide aanspraken u
r tot schadeloosstelling, die Bataafsch Brabant kon doen gelden. _
Om voorstellen tot de quote te kunnen doen wenschte men nog
een opgave van de bedragen, die in de laatste 25 jaar door Brabant
in de Generaliteitskas waren gestort. Op 4 November kregen de
j burgers de Bruijn, Krieger en van Berckel hun acte van commis-
j sie naar Den Haag, welke sloot met den wensch, dat de confe-
g rentie ,, tot wederzijds genoegen en ten algemeenen nutte mogen
L afloopen."
i Van de onderhandelingen dezer commissie, waarin van Berckel _`
j wegens ongesteldheid spoedig vervangen werd door Verspijck, j
O vernemen wij niet veel. Den 11***1 November werd de eerste
samenkomst gehouden. De afgevaardigden zonden nu en dan I
jj g eenige mededeelingen, die echter in de vergadering van Represen-
j _ tanten geen aanleiding gaven tot bespreking. Op Kerstdag zijn de
gedeputeerden terug uit Den Haag en, ofschoon des morgens reeds
_ een vergadering van de Representanten was gehouden, komen zij ,
gi l na den middag weer bijeen om het mondelinge rapport in ont- j
l.
lj ;
li.?
t (
ii ä
Kga