HomeHet keerpunt van BrabantPagina 18

JPEG (Deze pagina), 973.51 KB

TIFF (Deze pagina), 7.88 MB

PDF (Volledig document), 37.51 MB

i
i

o 16
overige Gewesten. Ook die werd niet aanstonds toegestaan. Brabant tï
; zou wel toegang krijgen tot de weldra te kiezen Nationale Con-
j ventie. Wanneer die echter onverhoopt niet tot stand zou komen,
j of onverrichterzake zoude moeten scheiden, dan, zoo werd door de
Gecommitteerden voorgesteld, zouden de ingezetenen der Gene-
raliteitslanden niet meer op den voet van een wingewest behandeld
. worden, maar zou het gewest ,, als een zuster erkend worden en
deelen in de rechten van gelijkheid, vrijheid en broederschap,
lf welke aan vrijgeboren menschen voegt/’ Van de zijde van Ba-
taafsch Brabant werd daarbij de termijn gevoegd, dat in alle geval
j die toelating op 1 januari 1796 zou moeten plaats hebben.
Ook de Gecommitteerden waren over het conceptplan niet erg
? voldaan. Zij zonden één van hen, Queijsen, naar Den Haag, om
· het aan de Staten­Generaal ter goedkeuring voor te leggen. Deze
moest een spoedige resolutie verzoeken om de kritieke omstandig-
· heden, waarin zij zich bevonden, en om nog verdere verwarring ·
in Brabant te voorkomen, hoewel zij niet verantwoordelijk wilden "
l gehouden worden voor de gevolgen, welke de aanneming van
_ het plan zou kunnen hebben. Zij waren van meening, dat in
· de gegeven omstandigheden het plan niet ongeschikt was om p
V de gemoederen tot bedaren te brengen. Wanneer men hier
l ook tusschen de regels mag lezen, dan ligt het besluit voor de
j hand, dat de Commissie in rustiger omstandigheden nog heel wat
r minder concessies zou hebben gedaan dan het stuk thans inhield,
waaruit de zeker niet welwillende houding van hun committenten
mede is te begrooten. lntusschen werd de goedkeuring verleend
op l8juli, waarmede aan Brabant uiterlijk 1 januari 1796 toegang
Q zou worden verleend tot het Generaal Bondgenootschap ,, op een
billijke en evenreedige wijze". De interpretatie van deze laatste
woorden is oorzaak geweest, dat die uiterste termijn van 1 januari
4 nog tot 1 Maart verschoven werd. Doch daarmede loopen wij de j
geschiedenis vooruit. Ook in de overige artikelen der overeen- l
E komst is van tegemoetkoming of verbetering weinig te bespeuren.
·ï Politie en justitie zouden op denzelfden voet geregeld blijven als 3
br voorheen, met uitzondering, dat in Den Bosch een hof van justitie j
lf zou worden opgericht, wat reeds eerder door de Franschen ge-
g daan was. De bepaling, dat de steden en dorpen hun eigen munici­
paliteiten zullen hebben (art. 6), vanzelfsprekend door de inwoners
.* zelf te kiezen, mag als winst geboekt worden, hoewel daarbij in j
jj aanmerking genomen moet worden, dat het slechts een bevestiging {