HomeHet keerpunt van BrabantPagina 17

JPEG (Deze pagina), 930.24 KB

TIFF (Deze pagina), 7.89 MB

PDF (Volledig document), 37.51 MB

. 15
verbeteringen waren gewonnen, maar aan de volkomen gelijk-
stelling ontbrak nog veel.
Eerstens heeft de Commissie der Staten­Generaal bij den
· aanvang der onderhandelingen de bestaande gewestelijke regeering
i niet willen erkennen. De Provisioneele Representanten van Ba-
taafsch Brabant hebben als zoodanig met hen niet kunnen onder-
handelen, doch zij werden slechts toegelaten in qualiteit van
j Gecommitteerden van Bataafsch Brabant, of zooals het in de over-
' eenkomst luidt: ,, Gecommitteerden van de Municipaliteiten der
Generaliteitslanden of van Bataafsch Braband", en daarom ook
moest door de Representanten op 5 juli het besluit genomen
worden, ,, dat deze vergadering zich formeerde in een Committé
van Gecommitteerden van meest alle de Municipaliteiten van
Bataafsch Braband, en zulks zo dikwerf als er over de onder-
_ handelingen zal gedelibereerd worden." Het waren dus geen
onderhandelingen met de regeering van het gewest, doch slechts
met de vertegenwoordigers van plaatselijke besturen. Derhalve
een stap terug op den weg, dien men reeds had afgelegd. En
vervolgens: ook voor het bestuur, dat krachtens de overeenkomst
zou worden ingesteld, geldt hetzelfde. Art. l spreekt niet van
regeering, maar van Administratie, die door 27 Provisioneele Re-
_ presentanten van het Volk van Bataafsch Brabant zou worden
gevoerd. De regeering bleef dus berusten bij de Staten-Generaal,
die ook in laatste instantie beslisten over de 27 leden, die de
il administratie zouden voeren. Immers, de Municipaliteiten zouden
I volgens een vastgesteld schema een totaal aantal van 54 leden doen
g kiezen, die door Hun Hoog Mogenden zouden gerangschikt wor-
4 den: de 27 eersten zouden Provisioneele Representanten zijn, en
B; de overigen hunne plaatsvervangers. Er was dus geen spraak
j van, dat een souverein volk zijn eigen bestuur zou kiezen: iets
? wat men echter kort geleden reeds gedaan had, en zoo is het
lj begrijpelijk, dat vooral tegen deze bepaling zeer ernstig verzet
l kwam. Vier leden werden staande de vergadering, waarin de over-
t eenkomst behandeld werd, afgevaardigd naar de Gecommitteerden
j , om hierin nog wijziging te verkrijgen, nl. om de keuze door ,,de
. vrije stem van het volk" te doen geschieden, doch in dezelfde
zitting moesten zij komen mededeelen, dat de Gecommitteerden
van geen verandering wilden weten. 20)
` En ten slotte nog de kwestie van de toelating tot de Staten-
Generaal, de erkenning dus als gelijkberechtigde met de zeven
t
l
t
l