HomeHet keerpunt van BrabantPagina 16

JPEG (Deze pagina), 950.17 KB

TIFF (Deze pagina), 7.89 MB

PDF (Volledig document), 37.51 MB

‘ 14 .
overeenkomst, die voor een deel te danken was aan de tusschen-
komst van den Franschen Generaal Sauviac, die zich bereid had
verklaard ,, om eene vereffening van de differenten, tusschen deze
vergadering en de Gedeputeerden van Hun Hoog Mogenden te ·
effectueeren." Ook de municipaliteit van Den Bosch heeft in
deze een werkzaam aandeel gehad, en zoo notuleerde de Secretaris Q
op 7 juli 1795 omtrent de geheime onderhandelingen, die door
tusschenkomst van een paar Municipalen waren begonnen: ,, dat
men in pourparlers was gekomen als burgers en zelfs over eenige ‘
t articulen gesproken, welke zijn voorgedragen." *8)
j De overeenkomst echter, die vrij spoedig getroffen werd, bekend
onder den naam van: ,, Plan van Tusschenbestuur voor Bataafsch
Brabant", hetwelk uiterlijk tot 1 januari 1796 van kracht zou blij-
* ven, is niet met onverdeelde instemming ontvangen. ln Den Bosch
, vooral liep de twist hoog: alleen de Fransche wapenen hebben de
Q vestiging van een nieuwe volksregeering daar kunnen tegenhouden;
l een groote meerderheid (1473 tegen, 465 vóór) verklaarde zich daar j
tegen de aanvaarding van de overeenkomst. En ook op andere
l plaatsen, als St. Oedenrode, Boxtel e. a. gebeurde hetzelfde.
I Was daar reden voor? Wanneer men de proclamatie, die
i Vreede en Krieger, in opdracht van de Representanten, hadden
" samengesteld, leest, dan zou men zeggen, dat de tegenstand vol-
; . komen ongemotiveerd was. ,,Ziet hier de eindpaal der onder-
1 drukkinge, waaronder gij zulk een langen reeks van jaaren gezugt
jv hebt! waarvan uwe Voor­Vaders zich niet hebben kunnen ver- ii
lossen, welke mannelijke pogingen zij daartoe ook zo dikwerf ·
. hebben aangewend! .... Wie is er die niet met ons zal juichen, 5
­ over het heil, dat wij aanvangelijk genieten, en het zeker voor-
j uitzigt zegenen, dat wij, na slegts zes maanden in het voorportaal
i_ van den tempel der Vrijheid te hebben doorgebragt, aldaar als dan
zullen worden ingelijft, om de volkoomen zegeningen te smaaken, ?
die van haar afvloeijen ! . .. ja, Broeders, gij zult onze oneindige 1;
_` moeitens met uwe goedkeuring bekroonen, daar wij U moogen l
toeroepen: Bataafsch Braband is verlost; Bataafsch Braband zal 1
vrij en gelukkig zijn!" , .
' Men hoort het: de juichtoon is hooggestemd en hij klinkt .
_ nog na bij alle schrijvers, die de vrijwording van Brabant hebben
ä behandeld. "’)
Wanneer men echter de zaak een beetje meer op de keper `
ij beschouwt, was er alleszins aanleiding tot groote teleurstelling:
!·· lj
’§
ui